Θεωρητικές ερωτήσεις 1 – 100 της Φυσικής Γ

Mind Books

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Ο συνάδελφος, συγγραφέας Νεκτάριος Πρωτοπαπάς δίνει νέα διδακτική πνοή σε τετριμμένο υλικό (το σχολικό βιβλίο), ταυτόχρονα εξετάζει όλη την θεωρία της Φυσικής της Γ λυκείου μέσα από ένα πλήθος ερωτήσεων.

Τον ευχαριστούμε για την συνεισφορά του.

Θα δημοσιεύσουμε τμηματικά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των ερωτήσεων, σε διαφορετικές αναρτήσεις.

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500

Οι ερωτήσεις 1 – 100 είναι:

1. Στον τύπο του φαινομένου Doppler οι εμφανιζόμενες ταχύτητες αναφέρονται στο σύστημα αναφοράς του μέσου διάδοσης.

2. Όταν μια ελαστική σφαίρα προσπίπτει κάθετα σε λείο τοίχο η ορμή της παραμένει σταθερή.

3. Σε όλα τα ρευστά υπάρχει γραμμική αναλογία ανάμεσα στην εσωτερική τριβή που παρουσιάζουν κατά τη ροή τους και την ταχύτητα ροής.

4. Αν μια ομάδα ανθρώπων κινηθεί με βηματισμό πάνω στη γέφυρα, η γέφυρα διεγείρεται και εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με συχνότητα την ιδιοσυχνότητα της γέφυρας.

5. Δύο διαδοχικές κοιλίες σε ένα στάσιμο κύμα βρίσκονται σε συμφωνία φάσης.

6. Όταν μια σφαίρα συγκρούεται πλάγια και ελαστικά σε λείο τοίχο η κινητική της ενέργεια μένει σταθερή.

7. Η ενέργεια στην απλή αρμονική ταλάντωση είναι σταθερή και ανάλογη με το τετράγωνο του πλάτους.

8. Η ταλάντωση του εκκρεμούς είναι μια αποσβεννύμενη ταλάντωση.

9. Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιου πλάτους, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο και στην ίδια διεύθυνση, προκύπτει απλή αρμονική ταλάντωση.

10. Η συμβολή είναι φαινόμενο κοινό και για τα μηχανικά αλλά και για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

11. Κατά την κεντρική κρούση δύο σφαιρών με ίδιες μάζες συμβαίνει πάντα ανταλλαγή ταχυτήτων.

12. Tο αλγεβρικό άθροισμα των ροπών που δρουν πάνω σε ένα στερεό σώμα το οποίο περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα ισούται με το γινόμενο της ροπής αδράνειας (υπολογισμένης ως προς τον άξονα περιστροφής) και της γωνιακής ταχύτητας του σώματος.

13. Τα αέρια είναι συμπιεστά, γιατί ο όγκος τους εξαρτάται από την πίεσή τους.

14. Μια σφαίρα μικρής μάζας m προσκρούει ελαστικά με ταχύτητα υ και κάθετα στην επιφάνεια ενός τοίχου ή στο δάπεδο. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής της είναι ίσο με 2·m·υ .

15. Η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη με την απόσταση από τον πυθμένα ενός ανοικτού δοχείου που περιέχει το υγρό.

16. Ο συντελεστής ιξώδους έχει ως μονάδα μέτρησης στο S.I. το 1 Ν∙m / s .

17. Στο φαινόμενο της παλίρροιας η βαρυτική έλξη της Σελήνης εξαναγκάζει τη μάζα του νερού στην επιφάνεια της Γης σε ταλάντωση.

18. Οι σύγχρονες πηγές δημιουργούν ταυτόχρονα μέγιστα και ελάχιστα.

19. Η ροπή αδράνειας είναι μονόμετρο μέγεθος και έχει μονάδα το 1 kg∙m .

20. Σε έναν σωλήνα το ιδανικό ρευστό που κυλάει σε κάποια φλέβα δεν αναμιγνύεται με το περιεχόμενο άλλης φλέβας του σωλήνα.

21. Η παροχή σωλήνα ή φλέβας σε κάποια θέση είναι ίση με το πηλίκο του εμβαδού της διατομής προς την ταχύτητα του ρευστού στη θέση αυτή.

22. Η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ένα κύμα σε ένα μέσον εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου.

23. Σε ένα ιδανικό ρευστό η πυκνότητά του σε όλη του την έκταση είναι ίδια.

24. Σε ένα εκκρεμές ρολόι,επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση της απόσβεσης.

25. Στο στάσιμο κύμα όλα τα σημεία του μέσου εκτελούν διαδοχικά την ίδια κίνηση.

26. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο το μέτρο της δύναμης που προκαλεί την απόσβεση είναι ανάλογο της απομάκρυνσης.

27. Όταν γίνεται σεισμός τα κτίρια εκτελούν εξαναγκασμένη ταλάντωση. Στην περίπτωση αυτή ρόλο διεγέρτη παίζουν τα σεισμικά κύματα.

28. Αν σ’ ένα ελεύθερο σώμα ασκηθεί μόνο μία δύναμη που ο φορέας της διέρχεται από το κέντρο μάζας του, το σώμα μπορεί να εκτελέσει μόνο μεταφορική κίνηση.

29. Τα ιδανικά ρευστά είναι ασυμπίεστα.

30. Η συρρίκνωση των αστεριών στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους οφείλεται σε εσωτερικές δυνάμεις με αποτέλεσμα η στροφορμή τους να παραμένει σταθερή.

31. Κατά το συντονισμό η ενέργεια μεταφέρεται στο σύστημα κατά το βέλτιστο τρόπο.

32. Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση η διεγείρουσα δύναμη είναι μια περιοδική δύναμη.

33. Η υδροστατική πίεση έχει νόημα μόνο εφόσον το υγρό βρίσκεται μέσα σε πεδίο βαρύτητας.

34. Η εσωτερική τριβή μέσα σ’ ένα ρευστό ονομάζεται ιξώδες.

35. To πουάζ είναι μονάδα μέτρησης του συντελεστή ιξώδους.

36. Ο ήχος στον αέρα διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα ανεξάρτητα αν είναι ισχυρός ή όχι.

37. Κατά τη μετωπική ελαστική κρούση δύο σωμάτων της ίδιας μάζας συμβαίνει ανταλλαγή των κινητικών τους ενεργειών.

38. Αν σε ένα σχοινί που έχει το άκρο του δεμένο σε σταθερό σημείο διαδίδεται ένας παλμός, τότε ο παλμός αυτός αντιστρέφεται όταν ανακλαστεί στο σταθερό σημείο.

39. Στα ιδανικά ρευστά δεν εμφανίζονται τριβές μεταξύ των μορίων του ρευστού.

40. Σε ένα ποτάμι σταθερού πλάτους, εκεί που είναι ρηχό η παροχή αυξάνεται.

41. Η σχέση που περιγράφει το φαινόμενο Doppler για το φως είναι διαφορετική από την αντίστοιχη σχέση για τον ήχο.

42. Κατά τη μετατροπή ενός αστεριού σε αστέρα νετρονίων (Pulsar) μειώνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του γύρω από τον άξονα του.

43. Η ροπή μιας δύναμης έχει ίδια κατεύθυνση με τη δύναμη.

44. Η εξίσωση της συνέχειας είναι άμεση συνέπεια της αρχής διατήρησης της ύλης.

45. Μια σφαίρα μικρής μάζας m προσκρούει ελαστικά με ταχύτητα υ και κάθετα στην επιφάνεια ενός τοίχου ή στο δάπεδο. Η μεταβολή του μέτρου της ορμής της είναι ίση με μηδέν.

46. Σύμφωνα με τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος είναι ανάλογη με το μήκος κύματος.

47. Ο συντελεστής ιξώδους εξαρτάται από τη θερμοκρασία.

48. Η συχνότητα μιας ελεύθερης ταλάντωσης (αν δεν υπάρχουν αντιστάσεις) είναι η ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης.

49. Το άναμμα και το σβήσιμο ενός φάρου είναι ένα περιοδικό φαινόμενο.

50. Στο μέσο της απόστασης μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών υπάρχει κοιλία.

51. Η εξίσωση Μπερνούλι είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.

52. Ο τροχός του Λούνα παρκ κάνει στροφική κίνηση.

53. Η εξαναγκασμένη ταλάντωση είναι μια ταλάντωση σταθερού πλάτους, μετά την πάροδο των μεταβατικών φαινομένων.

54. Το κέντρο μάζας ενός στερεού σώματος βρίσκεται κάπου στο εσωτερικό του σώματος.

55. Στο στάσιμο κύμα όλα τα σημεία του γραμμικού μέσου στο οποίο εκτείνεται το κύμα, διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους.

56. Στα στερεά ο ήχος διαδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με την ταχύτητα διάδοσής του στον αέρα.

57. Η αρχή της επαλληλίας παραβιάζεται μόνο όταν τα κύματα είναι τόσο ισχυρά ώστε να μεταβάλλουν τις ιδιότητες του μέσου στο οποίο διαδίδονται.

58. Κατά τη πλαστική κρούση σωμάτων δεν διατηρείται η ενέργεια.

59. Διακρότημα επιτυγχάνεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας συχνότητας.

60. Στο μακρόκοσμο η ελαστική κρούση αποτελεί μια εξιδανίκευση.

61. Διαμήκη ονομάζονται τα κύματα στα οποία τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.

62. Στο στάσιμο κύμα όλα τα σημεία του γραμμικού μέσου στο οποίο εκτείνεται το κύμα, ακινητοποιούνται ταυτόχρονα.

63. Η ταχύτητα διάδοσης του φωτός είναι ίδια για όλα τα (αδρανειακά) συστήματα αναφοράς.

64. Η ανάκλαση είναι φαινόμενο μόνο των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

65. Η ροή ενός ιδανικού ρευστού είναι στρωτή.

66. Σύμφωνα με τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος είναι ανάλογη με τη συχνότητα.

67. Όλες οι ταλαντώσεις στο μακρόκοσμο είναι φθίνουσες.

68. Η ροή ενός ιδανικού ρευστού δεν εμφανίζει στροβίλους.

69. Στο στάσιμο κύμα δε μεταφέρεται ενέργεια από το ένα σημείο του μέσου στο άλλο.

70. Μηχανικά στερεά ονομάζονται τα μηχανικά στερεά που μπορούν να εκτελούν σύνθετη κίνηση.

71. Η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο είναι μία ταλάντωση.

72. Μετά από χρόνο μιας περιόδου η κυματική εικόνα ενός αρμονικού κύματος σε μια περιοχή του ελαστικού μέσου επαναλαμβάνεται.

73. Η κρούση ανάμεσα σε δύο πολύ σκληρά σώματα, όπως ανάμεσα σε δύο μπάλες του μπιλιάρδου μπορεί να θεωρηθεί κατά προσέγγιση ελαστική.

74. Σε κάθε φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο.

75. Σε έναν οριζόντιο σωλήνα σε περιοχές όπου πυκνώνουν οι ρευματικές γραμμές η πίεση ελαττώνεται.

76. Το μηχανέλαιο έχει μεγαλύτερο συντελεστή ιξώδους από το νερό.

77. Όσο πιο ισχυρή είναι η διαταραχή σε ένα ελαστικό μέσο, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ταχύτητα διάδοσης του κύματος.

78. Στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις προσφέρουμε ενέργεια στο σύστημα που ταλαντώνεται.

79. Κατά μήκος ενός σωλήνα που έχει σταθερή διατομή και ρέει ιδανικό ρευστό, η ταχύτητα του υγρού είναι παντού ίδια.

80. Δύο διαδοχικές κοιλίες που βρίσκονται σε συμφωνία φάσης απέχουν οριζόντια απόσταση ίση με λ / 2 , όπου λ το μήκος κύματος των αρχικών κυμάτων.

81. Ένα σύνθετο κύμα μπορούμε να το θεωρήσουμε ως αποτέλεσμα της επαλληλίας ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων, με επιλεγμένα πλάτη και μήκη κύματος.

82. Κατά το συντονισμό το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται μέγιστο.

83. Διάθλαση έχουμε μόνο στο φως και όχι στα μηχανικά κύματα.

84. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος μένει σταθερό με την επίδραση εξωτερικής σταθερής δύναμης.

85. Οι θαλαμίσκοι του τροχού του λούνα παρκ κάνουν μεταφορική κίνηση.

86. Εκεί που οι ρευματικές γραμμές πυκνώνουν η ταχύτητα ροής είναι πιο μεγάλη.

87. Το φως προκειμένου να διαδοθεί δεν χρειάζεται μέσο διάδοσης.

88. Στη χορδή μιας κιθάρας δημιουργείται στάσιμο κύμα.

89. Μια φθίνουσα ταλάντωση πραγματοποιείται με συχνότητα που είναι λίγο μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα.

90. Οποιαδήποτε κυματική διαταραχή, όσο περίπλοκη και να είναι, μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από το άθροισμα ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων.

91. Σε κάθε ανελαστική κρούση δημιουργείται συσσωμάτωμα.

92. Δύο σώματα κινούνται στην ίδια ευθεία έχοντας αντίθετες ορμές και συγκρούονται πλαστικά. Το ποσοστό απώλειας ενέργειας λόγω της κρούσης είναι 100%.

93. Όταν ένα σώμα εκτελεί μεταφορική κίνηση το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει δύο τυχαία σημεία του μετατοπίζεται παράλληλα προς τον εαυτό του.

94. Το κέντρο μάζας ομογενών και συμμετρικών σωμάτων συμπίπτει με το κέντρο συμμετρίας τους.

95. Επειδή η κρούση είναι ένα φαινόμενο αμελητέας χρονικής διάρκειας, η δυναμική ενέργεια των σωμάτων – που εξαρτάται από τη θέση τους στο χώρο – δε μεταβάλλεται.

96. Σε ένα στάσιμο κύμα, η ενέργεια που είχαν τα αρχικά κύματα, η συμβολή των οποίων έδωσε το στάσιμο κύμα, εγκλωβίζεται ανάμεσα στους δεσμούς.

97. Για τα κύματα που προέρχονται από μία έκρηξη δεν ισχύει η αρχή της επαλληλίας.

98. Κατά τη διάδοση ενός κύματος μεταφέρεται ενέργεια και μάζα.

99. Το φαινόμενο Doppler ισχύει σε κάθε μορφής κύμανση, ακόμα και σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα όπως το φως.

100. Τα κύματα που διαδίδονται σε ένα ελαστικό μέσο ονομάζονται μηχανικά κύματα.

Επιμέλεια Νεκτάριος Πρωτοπαπάς (τον οποίο ευχαριστούμε).

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Advertisements

19 σκέψεις σχετικά με το “Θεωρητικές ερωτήσεις 1 – 100 της Φυσικής Γ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s