Θεωρητικές ερωτήσεις 101 – 200 της Φυσικής Γ

Colorful_Tunel

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Ο συνάδελφος, συγγραφέας Νεκτάριος Πρωτοπαπάς δίνει νέα διδακτική πνοή σε τετριμμένο υλικό (το σχολικό βιβλίο), ταυτόχρονα εξετάζει όλη την θεωρία της Φυσικής της Γ λυκείου μέσα από ένα πλήθος ερωτήσεων.

Τον ευχαριστούμε για την συνεισφορά του.

Θα δημοσιεύσουμε τμηματικά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των ερωτήσεων, σε διαφορετικές αναρτήσεις.

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500

Οι ερωτήσεις 101 – 200 είναι:

101. Στο αίμα, όταν αυξάνει η ταχύτητα ροής του, αυξάνονται και οι εσωτερικές τριβές.

102. H Γη έχει σπιν εξαιτίας της περιστροφής της γύρω από τον Ήλιο.

103. Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων, καθώς και τα μεγέθη που ορίζονται με βάση αυτά, όπως η κινητική ενέργεια και η ορμή, ανήκουν στην κατηγορία των μεγεθών που δεν έχουν μια μόνο τιμή.

104. Η οριζόντια απόσταση δύο διαδοχικών σημείων ενός ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται αρμονικό κύμα και τα οποία βρίσκονται σε αντίθεση φάσης είναι ίση με λ , όπου λ το μήκος κύματος του κύματος.

105. Το μήκος κύματος ενός αρμονικού κύματος αλλάζει, όταν αυτό περάσει από ένα ελαστικό μέσο σε ένα άλλο.

106. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η κινητική ενέργεια του ταλαντωτή μεταβάλλεται περιοδικά με τον χρόνο με ίδια συχνότητα με την συχνότητα της ταλάντωσης.

107. Τα αμορτισέρ των αυτοκινήτων όταν παλιώσουν και φθείρονται αναγκάζουν το αυτοκίνητο που θα βρει ένα εξόγκωμα του δρόμου να κάνει λιγότερες ταλαντώσεις σε σχέση με αυτές που κάνει όταν είναι καινούργιο στο ίδιο χρονικό διάστημα.

108. Όταν ένα στερεό σώμα εκτελεί μεταφορική κίνηση όλα τα σημεία του στερεού σώματος έχουν την ίδια ταχύτητα.

109. Όταν στεκόμαστε στην αποβάθρα ενός σταθμού και απομακρύνεται από αυτήν ένα τρένο κινούμενο με σταθερή ταχύτητα, τότε ακούμε τον ήχο της σειρήνας του οξύτερο.

110. Σε μια χορδή με ακλόνητα άκρα έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα στο οποίο έχουμε συνολικά 3 δεσμούς. Το μήκος της χορδής L είναι ίσο με L = λ , όπου λ το μήκος κύματος των κυμάτων που δημιούργησαν το στάσιμο κύμα.

111. Για όλα τα σημεία μιας φλέβας ιδανικού ρευστού η παροχή είναι σταθερή.

112. Αν η απόσταση μεταξύ ενός κινούμενου παρατηρητή και μιας κινούμενης πηγής παραμένει σταθερή, τότε και ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται ήχο μεγαλύτερης συχνότητας με αυτόν που εκπέμπει η πηγή.

113. Ο ήχος είναι ένα παράδειγμα μηχανικού κύματος.

114. Ανάλογα με τη διεύθυνση που κινούνται τα σώματα μετά από μία κρούση, οι κρούσεις διακρίνονται σε κεντρικές, έκκεντρες και πλάγιες.

115. Όταν σε ένα ελαστικό μέσο διαδίδονται δύο αρμονικά κύματα προς αντίθετες κατευθύνσεις θα δημιουργηθεί στάσιμο κύμα.

116. Η περίοδος ενός διακροτήματος αυξάνεται, όσο οι συχνότητες των επιμέρους ταλαντώσεων πλησιάζουν μεταξύ τους.

117. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση μετά την πάροδο των μεταβατικών φαινομένων, η ενέργεια της ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο.

118. Το φαινόμενο Doppler παρατηρείται μόνο όταν πηγή και παρατηρητής βρίσκονται σε σχετική κίνηση μεταξύ τους και κινούνται στην ίδια διεύθυνση.

119. Ένα σώμα περιστρέφεται πιο δύσκολα, όταν η ίδια δύναμη ασκείται πιο μακριά από τον άξονα περιστροφής, με δεδομένο ότι η ροπή της δύναμης ως προς τον άξονα περιστροφής της είναι μη μηδενική.

120. Κατά την κεντρική ανελαστική κρούση δύο μικρών σφαιρών η μεταβολή της ορμής της μιας σφαίρας είναι ίση με τη μεταβολή της ορμής της άλλης σφαίρας.

121. Όταν ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις οι οποίες γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, πάνω στην ίδια διεύθυνση και έχουν παραπλήσιες συχνότητες, τότε το αποτέλεσμα είναι μια ιδιόμορφη ταλάντωση με συχνότητα ίση με το άθροισμα των αρχικών συχνοτήτων.

122. Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται μόνο σε στερεά και υγρά σώματα.

123. To 1 J∙s είναι μονάδα μέτρησης της στροφορμής.

124. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, όπου ενεργεί δύναμη αντίστασης Fαντ = – b·υ , η περίοδος είναι σταθερή και εξαρτώμενη από το αρχικό πλάτος της ταλάντωσης.

125. Προκειμένου δύο ηχητικά κύματα (ίδιου πλάτους) να παράγουν διακρότημα, αρκεί οι συχνότητές τους να διαφέρουν μεταξύ τους.

126. Μονάδα μέτρησης της παροχής στο S.I. είναι το 1 L / s .

127. Η γωνιακή επιτάχυνση που αποκτά ένα στερεό σώμα που εκτελεί περιστροφική κίνηση είναι ανάλογη με τη ροπή αδράνειάς του.

128. Η ταχύτητα διάδοσης ενός γραμμικού αρμονικού κύματος είναι διαφορετική από την ταχύτητα ταλάντωσης των σημείων του μέσου στο οποίο διαδίδεται το κύμα.

129. Αν ένας παρατηρητής και μια ηχητική πηγή που εκπέμπει ήχο είναι ακίνητοι, τότε ο αριθμός των μεγίστων του κύματος που φτάνουν στον παρατηρητή στη μονάδα του χρόνου είναι μικρότερος από τον αριθμό των μεγίστων του κύματος που εκπέμπει η πηγή.

130. Όταν η απόσβεση είναι πολύ μικρή, το φαινόμενο του συντονισμού δεν παρατηρείται ή γίνεται ελάχιστα αντιληπτό.

131. Στην απλή αρμονική ταλάντωση σε ίσους χρόνους διανύονται ίσα διαστήματα.

132. Το μέγεθος το οποίο περιγράφει την ικανότητα μιας δύναμης να στρέφει ένα σώμα ονομάζεται ροπή αδράνειας.

133. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο, ο λόγος δύο διαδοχικών μέγιστων απομακρύνσεων διατηρείται σταθερός.

134. Κατά την κεντρική ελαστική κρούση δύο μικρών σφαιρών η μεταβολή της κινητικής ενέργειας της μιας σφαίρας είναι ίση με τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας της άλλης σφαίρας.

135. Η ταχύτητα των κυμάτων εξαρτάται από τη σχετική κίνηση πηγής – παρατηρητή.

136. Η φάση στην απλή αρμονική ταλάντωση παίρνει τιμές από 0 ως 2·π rad .

137. Για τον υπολογισμό της ροπής αδράνειας σημειακού αντικειμένου μπορεί να εφαρμοστεί το θεώρημα των παραλλήλων αξόνων.

138. Μονάδα μέτρησης του ιξώδους στο S.I. είναι το 1 Ν .

139. Μία ομογενής ράβδος έχει άπειρες τιμές ροπής αδράνειας.

140. Μήκος κύματος είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών σημείων του μέσου που απέχουν το ίδιο από την θέση ισορροπίας.

141. Στην πλαστική κρούση δεν διατηρείται η κινητική ενέργεια του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων.

142. Σε μια χορδή που έχει στερεωμένα τα δύο της άκρα, μπορούν να δημιουργηθούν στάσιμα κύματα για οποιαδήποτε συχνότητα.

143. Δεν μπορούμε να συνθέσουμε παραπάνω από δύο ταλαντώσεις.

144. Το σύνολο των θέσεων από τις οποίες περνά κάθε μόριο του ρευστού στη διάρκεια της κίνησής του ορίζει τη φλέβα.

145. Αν το αλγεβρικό άθροισμα των εξωτερικών δυνάμεων σε ένα σύστημα είναι μηδέν, η στροφορμή του συστήματος διατηρείται σταθερή.

146. Οι σύμφωνες πηγές κυμάτων δημιουργούν εγκάρσια κύματα ίδιου πλάτους.

147. Το έργο της δύναμης που προκαλεί την απόσβεση σε μια ταλάντωση είναι τις περισσότερες φορές αρνητικό.

148. Μια αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ μπορεί, εκτείνοντας τα χέρια και τα πόδια της, να αυξήσει την περίοδο περιστροφής της.

149. Η ρόδα ενός αυτοκινήτου κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο δρόμο. Ένα σημείο στην περιφέρεια της ρόδας διαγράφει καμπυλόγραμμη τροχιά.

150. H ταλάντωση που κάνει ένα σώμα όταν είναι κρεμασμένο από ελατήριο και κινείται μέσα στον αέρα είναι αποσβεννύμενη.

151. Η ροπή αδράνειας ομογενούς δακτυλίου μάζας Μ και ακτίνας R είναι ίση με Ι = Μ·R² . 

152. Η κρούση ανάμεσα σε ένα σωμάτιο α και σε έναν πυρήνα είναι ελαστική.

153. Για ένα στερεό σώμα που στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα η κινητική
του ενέργεια είναι ανάλογη της γωνιακής του ταχύτητας.

154. Αν η ορμή ενός συστήματος δύο σωμάτων είναι ίση με το μηδέν, τότε θα
είναι υποχρεωτικά μηδενική και η κινητική ενέργεια του συστήματος.

155. Η κινητική ενέργεια ενός τροχού που κυλίεται (χωρίς ολίσθηση) με
σταθερή ταχύτητα κέντρου μάζας υcm είναι μεγαλύτερη από ½·m·υcm² .

156. Σύμφωνα με την αρχή του Pascal, η ατμοσφαιρική πίεση που επικρατεί
στην ελεύθερη επιφάνεια ενός ανοικτού δοχείου που περιέχει ένα ακίνητο
υγρό μεταφέρεται σε όλα τα σημεία του υγρού.

157. Όταν ο φορέας μιας δύναμης διέρχεται από τον άξονα περιστροφής, η ροπή
της δύναμης ως προς τον άξονα περιστροφής της είναι μηδενική.

158. Αν ένας παρατηρητής και μια ηχητική πηγή που εκπέμπει ήχο κινούνται
στην ίδια ευθεία και με ίσες ταχύτητες, τότε το φαινόμενο doppler δεν
παρατηρείται.

159. Ο θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης ισχύει σε κάθε σύνθετη κίνηση.

160. Το κέντρο μάζας ενός στερεού σώματος συμπίπτει πάντα με το κέντρο
βάρους του σώματος.

161. Η ορμή ενός μονωμένου συστήματος σωμάτων, κατά τη διάρκεια της
κρούσης, διατηρείται.

162. Σε κάθε ταλάντωση η εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος από τη
θέση ισορροπίας δίνεται από τη σχέση x = A·ημ(ω·t + φ0).

163. Αν η Γη λόγω εσωτερικών δυνάμεων, συστελλόταν, θα είχαμε μεταβολή της
συχνότητας περιστροφής της διότι θα άλλαζε η στροφορμή της.

164. Μια αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, όταν θέλει να μειώσει την
στροφορμή της, συμπτύσσει τα χέρια της.

165. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης γίνεται
τριπλάσια από την κινητική ενέργεια δύο χρονικές στιγμές στην διάρκεια
μίας περιόδου.

166. Σε ένα στάσιμο κύμα η διαφορά φάσης των σημείων που ταλαντώνονται είναι ή 0 ή 2·π rad .

167. Η απόσταση δύο διαδοχικών σημείων ενός ελαστικού μέσου που βρίσκονται σε αντίθεση φάσης είναι σταθερή και ίση με λ / 2 , όπου λ το μήκος κύματος.

168. Το φαινόμενο Doppler εφαρμόζεται από την αστυνομία για τον έλεγχο της ταχύτητας των αυτοκινήτων.

169. Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται στα στερεά, τα υγρά και τα αέρια.

170. Η σκέδαση είναι ένα φαινόμενο κρούσης στον μακρόκοσμο.

171. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα που εκπέμπει το ραντάρ της τροχαίας, όταν ανακλαστεί σε όχημα που πλησιάζει προς το ραντάρ επιστρέφει στο ραντάρ με μικρότερη συχνότητα.

172. Η συχνότητα μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης ενός αρμονικού ταλαντωτή είναι πάντα ίση με την ιδιοσυχνότητά του.

173. Σφαίρα μάζας m1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μικρότερης μάζας. Οι δύο σφαίρες μετά την κρούση θα έχουν ομόρροπες ταχύτητες.

174. Επειδή η κρούση είναι ένα φαινόμενο που διαρκεί πολύ λίγο χρόνο, οι ωθήσεις των εξωτερικών δυνάμεων – αν υπάρχουν – είναι αμελητέες κατά τη διάρκεια της κρούσης.

175. Ένα αυτοκίνητο κινείται ανατολικά και ο οδηγός του κάποια στιγμή φρενάρει. Η στροφορμή των τροχών του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος, ως προς άξονα περιστροφής κάθετο στους τροχούς που περνάει από το κέντρο τους, είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση βόρεια.

176. Η ροπή αδράνειας εκφράζει την αδράνεια ενός στερεού σώματος στην περιστροφική κίνηση.

177. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση σώματος μάζας m που είναι δεμένο σε κατακόρυφο ελατήριο, η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης εξαρτάται από την μάζα του σώματος.

178. Όταν δύο σώματα συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά, συμβαίνει πρόσκαιρη ελάττωση της κινητικής ενέργειας του συστήματος και μετατροπή αυτής σε δυναμική ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης των σωμάτων.

179. Στα διαμήκη κύματα δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα.

180. Μια αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ μπορεί, συμπτύσσοντας τα χέρια και τα πόδια της, να αυξήσει τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της.

181. Ένα κύμα θα λέγεται αρμονικό όταν η πηγή θα εκτελεί περιοδική κίνηση.

182. Σε μια χορδή που έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα όλα τα σημεία της χορδής εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση μη μηδενικού πλάτους.

183. Για να υπολογίσουμε την αρχική φάση σε μια απλή αρμονική ταλάντωση θα πρέπει να γνωρίζουμε μόνο τη θέση που βρίσκεται ο ταλαντωτής τη χρονική στιγμή t = 0.

184. Στο φαινόμενο Doppler όταν ένας παρατηρητής πλησιάζει προς μια ακίνητη ηχητική πηγή, αντιλαμβάνεται λιγότερα μέγιστα στη μονάδα του χρόνου από όσα εκπέμπει η πηγή στον ίδιο χρόνο.

185. Ο ρυθμός αύξησης της φάσης σε μια απλή αρμονική ταλάντωση ισούται με την συχνότητα της ταλάντωσης.

186. Στο στάσιμο κύμα οι κοιλίες έχουν συχνότητα ταλάντωσης ίση με το διπλάσιο της συχνότητας των επιμέρους κυμάτων η συμβολή των οποίων έδωσε το στάσιμο κύμα.

187. Αν κατά τη διάρκεια μιας κρούσης δεν μεταβάλλεται η μηχανική ενέργεια των σωμάτων, η κρούση ονομάζεται κεντρική.

188. Όταν ο φορέας μιας δύναμης είναι παράλληλος στον άξονα περιστροφής η ροπή της δύναμης είναι μηδενική.

189. Στην μεταφορική κίνηση ενός στερεού σώματος δεν μεταβάλλεται ο προσανατολισμός του στερεού στο χώρο.

190. Όσο μεγαλύτερη είναι η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος, τόσο ευκολότερα μπορεί να μεταβληθεί η κινητική του κατάσταση.

191. Όταν ένας παρατηρητής απομακρύνεται από μια ηχητική πηγή με ταχύτητα μεγαλύτερη της ταχύτητας διάδοσης του ήχου δεν θα ακούει καθόλου ήχο από την ηχητική πηγή (Η ηχητική πηγή αρχίζει να εκπέμπει τη χρονική στιγμή που ο παρατηρητής κινείται ήδη με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα διάδοσης του ήχου).

192. Το μήκος κύματος ενός αρμονικού κύματος εξαρτάται μόνο από την πηγή που δημιουργεί το κύμα.

193. Η ροπή ενός ζεύγους δυνάμεων είναι η ίδια ως προς οποιονδήποτε άξονα κάθετο στο επίπεδο του ζεύγους των δυνάμεων.

194. Στην απλή αρμονική ταλάντωση η γωνιακή συχνότητα είναι ανεξάρτητη από το πλάτος της ταλάντωσης.

195. Κατά το συντονισμό η συχνότητα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης μεγιστοποιείται.

196. Η μάζα ενός στερεού σώματος, όπως και η ροπή αδράνειάς του έχουν μόνο μία τιμή.

197. Το φαινόμενο Doppler δίνει αισθητά αποτελέσματα για το φως, όταν οι πηγές φωτός κινούνται με ταχύτητες συγκριτικά μικρότερες από την ταχύτητα του φωτός.

198. Για ένα στερεό σώμα που στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα η κινητική του ενέργεια είναι ανάλογη του τετραγώνου του μέτρου της στροφορμής του.

199. Ένα ποδήλατο κινείται βόρεια και αυξάνει την ταχύτητά του. Η γωνιακή επιτάχυνση των τροχών του είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση ανατολικά.

200. Μια μετωπική κρούση δεν μπορεί να είναι κεντρική.

Επιμέλεια Νεκτάριος Πρωτοπαπάς (τον οποίο ευχαριστούμε).

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Advertisements

17 σκέψεις σχετικά με το “Θεωρητικές ερωτήσεις 101 – 200 της Φυσικής Γ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s