Θεωρητικές ερωτήσεις 201 – 300 της Φυσικής Γ

mind_like_clock

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Ο συνάδελφος, συγγραφέας Νεκτάριος Πρωτοπαπάς δίνει νέα διδακτική πνοή σε τετριμμένο υλικό (το σχολικό βιβλίο), ταυτόχρονα εξετάζει όλη την θεωρία της Φυσικής της Γ λυκείου μέσα από ένα πλήθος ερωτήσεων.

Τον ευχαριστούμε για την συνεισφορά του.

Θα δημοσιεύσουμε τμηματικά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των ερωτήσεων, σε διαφορετικές αναρτήσεις.

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500

Οι ερωτήσεις 201 – 300 είναι:

201. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η εξίσωση της επιτάχυνσής του είναι α = αmax·συν(ω·t) . Η αρχική φάση της ταλάντωσης είναι ίση με π / 2 rad .

202. Κατά την ελαστική κρούση δύο σωμάτων η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων δεν μεταβάλλεται, αν και μεταβάλλεται η μηχανική ενέργεια του συστήματος.

203. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η περίοδος του διεγέρτη είναι μικρότερη από την ιδιοπερίοδο του ταλαντωτή. Αυξάνουμε συνεχώς την περίοδο του του διεγέρτη. Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης θα αυξάνεται συνεχώς.

204. Αν σε ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό σώμα ασκηθεί μόνο ένα ζεύγος δυνάμεων, το στερεό σώμα μπορεί να εκτελέσει μόνο περιστροφική κίνηση.

205. Κύλινδρος ακτίνας R εκτελεί σύνθετη κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο. Για την ταχύτητα του κέντρου μάζας του υcm και για τη γωνιακή του ταχύτητα ω ισχύει η σχέση υcm = ω·R .

206. Ένα σώμα Σ εκτελεί σύνθετη αρμονική ταλάντωση, ως αποτέλεσμα δύο αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και έχουν εξισώσεις x1 = Α·ημ(ω·t) και x= Α·ημ(ω·t + π / 2) . Η σύνθετη ταλάντωση που προκύπτει έχει εξίσωση x = (A√2)·ημ(ω·t + π/4) .

207. Ορισμένα στοιχειώδη σωμάτια (πρωτόνια , ηλεκτρόνια κ.λπ.) έχουν σπιν του οποίου το μέτρο είναι ίσο με ħ / 4, όπου ħ (έιτς μπαρ) μία θεμελιώδης ποσότητα στροφορμής που εμφανίζεται συχνά στην Κβαντική Φυσική.

208. Στην κεντρική κρούση οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων πριν και μετά την κρούση είναι στην ίδια ευθεία.

209. Σε οποιαδήποτε μεταβαλλόμενη κίνηση ενός στερεού σώματος η γωνιακή επιτάχυνση είναι ομόρροπη της στροφορμής του σώματος ως προς τον άξονα περιστροφής του.

210. Η δύναμη τριβής μεταξύ των μορίων ενός ρευστού και των τοιχωμάτων του σωλήνα μέσα στον οποίο πραγματοποιείται η κίνηση, ονομάζεται εσωτερική τριβή.

211. Κάθε γραμμική ταλάντωση είναι απλή αρμονική.

212. Καθώς τα αμορτισέρ παλιώνουν και φθείρονται, η τιμή της σταθεράς απόσβεσης του b αυξάνεται.

213. Μικρό σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις της ίδιας διεύθυνσης και της ίδιας θέσης ισορροπίας, οι οποίες περιγράφονται από τις εξισώσεις x= A·ημ(2·π·f1·t) , x= A·ημ(2·π·f2·t) . Εάν οι συχνότητες fκαι fδιαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους, η συνισταμένη κίνηση είναι μια γραμμική ταλάντωση με χρονικά μεταβαλλόμενο πλάτος, το οποίο παρουσιάζει μέγιστη τιμή 2·Α κατά περιοδικό τρόπο.

214. Μέγιστο πλάτος ταλάντωσης σε ένα στάσιμο κύμα έχουν τα σημεία που βρίσκονται στο μέσο της απόστασης μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών.

215. H πίεση ενός ιδανικού ρευστού που ρέει μέσα σε ένα σωλήνα σταθερής διατομής είναι διαφορετική σε δύο σημεία που έχουν μεταξύ τους υψομετρική διαφορά.

216. Τα φράγματα στις τεχνητές λίμνες κατασκευάζονται σχετικά λεπτά στην κορυφή τους και πολύ φαρδιά στη βάση τους λόγω της υδροστατικής πίεσης που αυξάνεται με το βάθος από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού.

217. Σ’ ένα κουρδιστό ρολόι εκκρεμές η αποθηκευμένη ενέργεια στο σπειροειδές ελατήριο αντισταθμίζει τις απώλειες λόγω τριβών και διατηρεί το πλάτος των ταλαντώσεων αμείωτο.

218. Όταν σε ελεύθερο στερεό σώμα ασκούνται δύο αντίθετες δυνάμεις τότε αυτό απαραίτητα ισορροπεί.

219. Το στιγμιότυπο ενός αρμονικού κύματος μας δείχνει τη μορφή που έχει το γραμμικό ελαστικό μέσο μέσα στο οποίο διαδίδεται το κύμα, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

220. Όταν ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις τότε η σύνθετη κίνηση που προκύπτει είναι και αυτή μια απλή αρμονική ταλάντωση.

221. Τα μεγέθη ταχύτητα και απομάκρυνση στην απλή αρμονική ταλάντωση εμφανίζουν μεταξύ τους διαφορά φάσης ίση με π rad .

222. Όταν δύο σώματα συγκρούονται, η κινητική κατάσταση του ενός ή και των δύο σωμάτων μεταβάλλεται απότομα.

223. Σε ένα ιδανικό ρευστό δεν μπορεί η ροή να είναι τυρβώδης.

224. Το πλάτος σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση κατά το συντονισμό εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης.

225. Συμβολή έχουμε όταν στην ίδια περιοχή ενός ελαστικού μέσου διαδίδονται ταυτόχρονά δύο ή περισσότερα κύματα.

226. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και τη χρονική στιγμή t1 έχει θετική επιτάχυνση και επιβραδύνεται. Επομένως το σώμα τη χρονική στιγμή t1 κινείται από θέση της μέγιστης αρνητικής απομάκρυνσης προς τη θέση ισορροπίας.

227. Όταν ένα στερεό σώμα ισορροπεί υπό την επίδραση τριών δυνάμεων, τότε οι φορείς των δυνάμεων αυτών διέρχονται από το ίδιο σημείο.

228. Η περίοδος περιστροφής της Γης γύρω από τον εαυτό της είναι σταθερή και ίση με 24 h γιατί ο φορέας της ελκτικής δύναμης που δέχεται από τον Ήλιο διέρχεται από το κέντρο μάζας της.

229. Στην κύλιση χωρίς ολίσθηση ενός τροχού, αν σε χρόνο Δt ένα σημείο της περιφέρειας του τροχού διαγράψει μήκος τόξου ΔS, στο ίδιο χρόνο το κέντρο μάζας του τροχού θα έχει μετατοπιστεί κατά Δx > Δs .

230. Απεριοδική κίνηση ταλαντωτή έχουμε στη περίπτωση που η σταθερά απόσβεσης είναι πάρα πολύ μικρή.

231. Το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης εξαρτάται από τη συχνότητα του διεγέρτη.

232. Όταν σε ένα σημείο της επιφάνειας ενός υγρού φτάνουν δύο κύματα προερχόμενα από σύγχρονες πηγές με διαφορά φάσης 2·Ν·π rad (όπου Ν = 1, 2, 3…) τότε στο σημείο αυτό έχουμε ενισχυτική συμβολή.

233. Αν κατά την κίνηση ενός ρευστού υπάρχουν εσωτερικές τριβές ή δυνάμεις συναφείας, τότε μπορεί η ροή του ρευστού να είναι στροβιλώδης.

234. Ένα στερεό σώμα δεν μπορεί να ισορροπεί με την δράση μίας μόνο δύναμης.

235. Σε ένα στάσιμο κύμα το πλάτος της ταλάντωσης των σημείων εξαρτάται μόνο από τη θέση τους.

236. Σε έναν οριζόντιο σωλήνα που η διατομή του δεν είναι παντού ίδια, μια στοιχειώδης μάζα ενός ιδανικού ρευστού σε άλλες περιοχές του σωλήνα επιταχύνεται και σε άλλες επιβραδύνεται.

237. Όταν ένα ακίνητο υγρό βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας, σε όλη του την έκταση δεν επικρατεί η ίδια πίεση.

238. Η στροφορμή όπως και ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής είναι μονόμετρα μεγέθη.

239. Σπιν ονομάζεται η ροπή αδράνειας που έχει ένα στερεό σώμα όταν ο άξονας περιστροφής του διέρχεται από το κέντρο μάζας του.

240. Όταν ένα σώμα εκτελεί μια κίνηση που είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο αρμονικών ταλαντώσεων, η απομάκρυνσή του κάθε χρονική στιγμή είναι ίση με το γινόμενο των απομακρύνσεων των επιμέρους ταλαντώσεων.

241. Όταν σε ένα σώμα ασκείται μόνο μία δύναμη, τότε αυτό δεν μπορεί να εκτελέσει σύνθετη κίνηση.

242. Σε μία ελαστική χορδή μήκους L η οποία έχει ακλόνητο το ένα άκρο της έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα. Συνολικά στη χορδή έχουν σχηματιστεί τρεις κοιλίες μαζί με το άκρο της χορδής που είναι κοιλία. Το μήκος της χορδής είναι ίσο με L = 5·(λ / 2) .

243. Στην απλή αρμονική ταλάντωση, όταν το σώμα τη χρονική στιγμή t = 0 έχει μηδενική κινητική ενέργεια, η αρχική φάση της ταλάντωσης είναι ίση με π / 2 rad .

244. Σώμα Σ1 κινείται με ταχύτητα μέτρου υκαι συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα Σπολύ μικρότερης μάζας. Μετά την κρούση το σώμα Σκινείται περίπου με ταχύτητα υ.

245. Σύμφωνα με την εξίσωση Μπερνούλι σε έναν οριζόντιο σωλήνα το άθροισμα της κινητικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου και της δυναμικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου έχει την ίδια τιμή σε οποιοδήποτε σημείο της ίδιας ρευματικής γραμμής.

246. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η αύξηση της σταθεράς απόσβεσης, συνεπάγεται μετατόπιση της συχνότητας συντονισμού σε μεγαλύτερες τιμές.

247. Μια ρευματική γραμμή αντιστοιχεί στην πραγματική τροχιά που έχει ένα μόριο ρευστού κατά τη διάρκεια της κίνησής του.

248. Οι αστρονόμοι για να υπολογίσουν την ταχύτητα ενός άστρου σε σχέση με την Γη βασίζονται στο φαινόμενο Doppler.

249. Όταν ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση η συνολική δύναμη που δέχεται είναι ανάλογη με την απομάκρυνση του σώματος από το μέσο Ο της τροχιάς του και έχει ίδια φορά με αυτήν.

250. Η περίοδος μιας φθίνουσας μηχανικής ταλάντωσης όπου το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο, είναι σταθερή και δεν εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης b.

251. Μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών σε ένα στάσιμο κύμα όλα τα σημεία ταλαντώνονται με διαφορετικό πλάτος και διαφορετική συχνότητα.

252. Στο υδραυλικό πιεστήριο και σύμφωνα με την αρχή του Πασκάλ η δύναμη F1 που ασκούμε στο έμβολο μικρής διατομής μεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του ρευστού, άρα και στο έμβολο μεγάλης διατομής.

253. Κατά τη διάρκειας μιας κρούσης μεταξύ των συγκρουόμενων σωμάτων εμφανίζονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ασθενείς δυνάμεις.

254. Σε μία χορδή στην οποία έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα η ενέργεια μετατρέπεται συνεχώς από ελαστική δυναμική ενέργεια, όταν η χορδή είναι στιγμιαία ακίνητη, σε κινητική όταν η χορδή διέρχεται από τη θέση ισορροπίας.

255. Μονάδα μέτρησης του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής είναι το 1 kg∙m² / s.

256. Το φαινόμενο του συντονισμού παρατηρείται και στις φθίνουσες
ταλαντώσεις.

257. Δύο ρευματικές γραμμές μπορεί και να τέμνονται.

258. Αν σε μια φθίνουσα ταλάντωση, όπου το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το
χρόνο αυξήσουμε τη σταθερά απόσβεσης, τότε το πλάτος της ταλάντωσης
θα μειώνεται πιο γρήγορα.

259. Σύμφωνα με την αρχή του Πασκάλ η μεταβολή της πίεσης που προκαλεί
ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο σημείο ενός ακίνητου υγρού μεταφέρεται
αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του.

260. Τα κτίρια και οι γέφυρες κατασκευάζονται ώστε να έχουν ιδιοσυχνότητα παραπλήσια της συχνότητας των σεισμικών κυμάτων προκειμένου να έχουν μικρό πλάτος ταλάντωσης.

261. Σε έναν οριζόντιο σωλήνα που ρέει ιδανικό ρευστό, όταν αυξάνεται το εμβαδόν διατομής μειώνεται η πίεση.

262. Η δυναμική ενέργεια στην απλή αρμονική ταλάντωση μεταβάλλεται γραμμικά με το χρόνο.

263. Η λειτουργία των ραντάρ που χρησιμοποιούνται από την αστυνομία για τον έλεγχο της ταχύτητας των οχημάτων στηρίζεται στο φαινόμενο Doppler, λόγω της αλλαγής της συχνότητας του ήχου που εκπέμπουν τα οχήματα.

264. Ένα σημείο Σ της επιφάνειας ενός υγρού απέχει αποστάσεις r1 και rαπό δύο σύγχρονες πηγές που παράγουν κύματα ίδιου πλάτους. Αν η διαφορά|r1 – r2| είναι ίση με περιττό πολλαπλάσιο του μήκους κύματος λ , (όπου λ το μήκος κύματος των αρχικών κυμάτων), τότε στο σημείο Σ παρατηρείται ακυρωτική συμβολή.

265. Αν ένας παρατηρητής απομακρύνεται από μια ακίνητη ηχητική πηγή, στον παρατηρητή στη μονάδα του χρόνου φτάνουν λιγότερα μέγιστα από αυτά που παράγει η πηγή στον ίδιο χρόνο.

266. Κατά μήκος ενός οριζόντιου σωλήνα που ρέει ένα ιδανικό ρευστό, όπου υπάρχει στένεμα του σωλήνα η πίεση του ρευστού είναι μεγαλύτερη.

267. Ένα σώμα δεν μπορεί να έχει ορμή, χωρίς να έχει κινητική ενέργεια.

268. Με τον όρο σωλήνα θεωρούμε κάθε μορφής τοιχώματα που περιορίζουν ένα κινούμενο ρευστό, όπως συμβαίνει με την κοίτη ενός ποταμού ή με τις κοιλάδες στην κίνηση των ανέμων.

269. Ένα σώμα πραγματοποιεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που έχουν ίδια διεύθυνση και συχνότητα, πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο σημείο και έχουν πλάτη Α1 και Α. Αν κάθε ταλάντωση έχει αρχική φάση π rad , το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει από τη σύνθεσή τους είναι ίσο με Α = Α1 + Α.

270. Το μέτρο της ροπής του ζεύγους δυνάμεων εξαρτάται από το μέτρο των δυνάμεων και την κάθετη απόσταση μεταξύ των φορέων των δυνάμεων.

271. Όταν σε ένα σημείο της επιφάνειας ενός υγρού φτάνουν δύο κύματα ίδιου πλάτους προερχόμενα από δύο σύγχρονες πηγές και φτάνει «όρος» από την μία πηγή και «κοιλάδα» από την άλλη πηγή, τότε το σημείο αυτό μετά τη συμβολή των κυμάτων σταματάει να ταλαντώνεται.

272. Σε μια ποσότητα ιδανικού ρευστού που κατέρχεται σε σωλήνα, προσφέρεται λόγω διαφοράς πίεσης 100 J / L και έχουμε μεταβολή της δυναμικής ενέργειας της ποσότητας αυτής κατά 20 J / L . Επομένως η κινητική ενέργεια της ποσότητας του ρευστού αυξήθηκε κατά 80 J / L .

273. Η διάδοση της ενέργειας και της ορμής ενός μηχανικού κύματος γίνεται μέσω της μετακίνησης της ύλης από μια περιοχή του μέσου σε μια άλλη.

274. Ένας αρμονικός ταλαντωτής ιδιοσυχνότητας fεκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με απόσβεση. Μεταβάλλοντας τη συχνότητα fδ του διεγέρτη, μπορεί για δύο διαφορετικές τιμές της το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης να είναι το ίδιο.

275. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους, που πραγματοποιούνται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από το ίδιο σημείο και οι συχνότητές τους διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους [x= A·ημ(ω1·t) , x2 = A·ημ(ω2·t)]. Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μεγιστοποιήσεων του πλάτους της ταλάντωσης είναι ίσος με  π / |ω– ω2| .

276. Σε κάθε φθίνουσα ταλάντωση μεταφέρεται ενέργεια από το ταλαντούμενο σύστημα προς το περιβάλλον.

277. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους, που πραγματοποιούνται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από το ίδιο σημείο και οι συχνότητές τους διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους και περιγράφονται από τις εξισώσεις x= A·ημ(ω1·t) , x= Aημ(ω2·t) . Η περίοδος της ιδιόμορφης ταλάντωσης που εκτελεί το σώμα θα είναι ίση με (Τ+ Τ2) / 2 , όπου Τκαι Τοι περίοδοι των αρχικών ταλαντώσεων.

278. Σε ένα στάσιμο κύμα μεταξύ ενός δεσμού και του μεθεπόμενου δεσμού υπάρχουν τρεις κοιλίες.

279. Όλα τα σημεία ενός ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα και που έχουν ξεκινήσει να ταλαντώνονται έχουν την ίδια χρονική στιγμή διαφορετικές φάσεις.

280. Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος ως προς άξονα που περνά από το κέντρο μάζας του, είναι πάντα μεγαλύτερη από τη ροπή αδράνειας του ως προς άλλον παράλληλο άξονα που δεν περνά από το κέντρο μάζας του.

281. Αν ένα κινητό μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, σε μια τυχαία θέση έχει επιτάχυνση α, ανεξάρτητη από τη φορά της ταχύτητας.

282. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους, που πραγματοποιούνται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από το ίδιο σημείο και οι συχνότητές τους διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους [x= A·ημ(ω1·t), x= Aημ(ω2·t)] . Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών της απομάκρυνσης του σώματος είναι ίσος με (2·π) / |ω– ω2| .

283. Η κίνηση που προκύπτει από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων δεν εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των επιμέρους ταλαντώσεων.

284. Αν ένα στερεό σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση σε οριζόντιο δάπεδο, το κέντρο μάζας του θα κινείται πάνω σε καμπυλόγραμμη τροχιά.

285. Με κριτήριο τη διεύθυνση στην οποία διαδίδονται τα κύματα, τα κύματα διακρίνονται σε εγκάρσια και σε διαμήκη.

286. Αν σε μια φθίνουσα ταλάντωση, όπου το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο μειώσουμε τη σταθερά απόσβεσης, τότε η περίοδος της ταλάντωσης θα αυξηθεί.

287. Σύμφωνα με την αρχή της υπέρθεσης των κυμάτων μια στοιχειώδης μάζα του ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδονται ταυτόχρονα τα δύο κύματα, θα βρεθεί σε απομάκρυνση που προκύπτει από το άθροισμα των απομακρύνσεων που οφείλονται στα επιμέρους κύματα.

288. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους, που πραγματοποιούνται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από το ίδιο σημείο και οι συχνότητές τους διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους και περιγράφονται από τις εξισώσεις x= A·ημ(ω1·t) , x= Aημ(ω2·t) . Η περίοδος του διακροτήματος είναι μεγαλύτερη από την περίοδο της ιδιόμορφης ταλάντωσης που εκτελεί το σώμα.

289. Η κρούση δύο σωμάτων είναι ελαστική όταν οι δυνάμεις τη στιγμή της κρούσης έχουν την ίδια διεύθυνση με τις ταχύτητες των συγκρουόμενων σωμάτων.

290. Ένα στερεό μπορεί να έχει κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής αλλά να μην έχει στροφορμή.

291. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η δύναμη επαναφοράς μπορεί να έχει τη μορφή F = -50·x² (S.I.) .

292. Σε ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό σώμα ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις και αυτό πραγματοποιεί μόνο επιταχυνόμενη μεταφορική κίνηση. Για τη συνισταμένη των δυνάμεων ΣF που του ασκούνται και για το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών Στ , ως προς το κέντρο μάζας του, ισχύει ΣF ≠ 0, Στ = 0 . Όπου ΣF είναι διάνυσμα.

293. Τα ρευστά δεν έχουν δικό τους σχήμα, αλλά παίρνουν το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει.

294. συχνότητα του κύματος δείχνει τον αριθμό των κορυφών (αν πρόκειται για εγκάρσιο κύμα) ή των πυκνωμάτων (αν πρόκειται για διάμηκες) που φτάνουν σε κάποιο σημείο του μέσου.

295. Ένα σώμα πραγματοποιεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που έχουν ίδια διεύθυνση και συχνότητα, πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο σημείο και έχουν πλάτη Α1 και Α2 . Αν οι δύο ταλαντώσεις έχουν αρχικές φάσεις π / 2 rad και (3·π) / 2 rad , το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει από τη σύνθεσή τους είναι ίσο με A = |A1 – A2| .

296. Δύο δυνάμεις που αποτελούν ένα ζεύγος έχουν το ίδιο μέτρο, παράλληλους φορείς και ίδια φορά.

297. Δύο σφαίρες ίδιας μάζας αλλά διαφορετικής ακτίνας αφήνονται ελεύθερες από το ίδιο ύψος κεκλιμένου επιπέδου και εκτελώντας κύλιση χωρίς ολίσθηση φθάνουν στη βάση του. Η κινητική ενέργεια που αποκτά η σφαίρα με την μεγαλύτερη ακτίνα είναι μεγαλύτερη.

298. Κατά την έκκεντρη κρούση δύο σωμάτων οι ταχύτητες των κέντρων μάζας τους έχουν τον ίδιο φορέα.

299. Η θραύση ενός ποτηριού με τη χρήση κατάλληλου ηχητικού κύματος οφείλεται στο φαινόμενο Doppler.

300. Στο αρμονικό κύμα δεν εκτελούν όλα τα σημεία του μέσου διαδοχικά την ίδια κίνηση.

Επιμέλεια Νεκτάριος Πρωτοπαπάς (τον οποίο ευχαριστούμε).

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Advertisements

17 σκέψεις σχετικά με το “Θεωρητικές ερωτήσεις 201 – 300 της Φυσικής Γ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s