Θεωρητικές ερωτήσεις 301 – 400 της Φυσικής Γ

Colourful face side

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Ο συνάδελφος, συγγραφέας Νεκτάριος Πρωτοπαπάς δίνει νέα διδακτική πνοή σε τετριμμένο υλικό (το σχολικό βιβλίο), ταυτόχρονα εξετάζει όλη την θεωρία της Φυσικής της Γ λυκείου μέσα από ένα πλήθος ερωτήσεων.

Τον ευχαριστούμε για την συνεισφορά του.

Θα δημοσιεύσουμε τμηματικά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των ερωτήσεων, σε διαφορετικές αναρτήσεις.

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500

Οι ερωτήσεις 301 – 400 είναι:

301. Σώμα μάζας m είναι δεμένο σε κατακόρυφο ελατήριο και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος ταλάντωσης, ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του σώματος από τη θέση ισορροπίας θα διπλασιαστεί.

302. Μήκος κύματος ονομάζεται η απόσταση που διανύει ένα σημείο του ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται ένα κύμα σε χρόνο μιας περιόδου.

303. Αν έλιωναν οι κορυφές των πολικών παγόβουνων και ανέβαινε λίγο η στάθμη της θάλασσας, η περίοδος περιστροφής της Γης θα μειωνόταν.

304. Όταν ένας παρατηρητής, κινούμενος στην ίδια ευθεία με μια ακίνητη ηχητική πηγή, πλησιάζει την πηγή, ο αριθμός των μεγίστων του ήχου που φτάνουν στον παρατηρητή στη μονάδα του χρόνου είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό που εκπέμπει η πηγή στη μονάδα του χρόνου.

305. Μια ηχητική πηγή κινείται ισοταχώς προς ακίνητο παρατηρητή. Το μήκος κύματος του ήχου που φτάνει στον παρατηρητή είναι μεγαλύτερο από το μήκος κύματος του ήχου που εκπέμπει η πηγή.

306. Δεν μπορεί ένα στερεό σώμα να έχει, μια χρονική στιγμή, γωνιακή ταχύτητα μηδέν και γωνιακή επιτάχυνση διαφορετική από μηδέν.

307. Για τις ρευματικές γραμμές γνωρίζουμε ότι σε κάθε σημείο τους, το διάνυσμα της ταχύτητας των μορίων του ρευστού είναι κάθετο σε αυτές.

308. Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση και στην ιδανική περίπτωση όπου δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας (πρακτικά αυτό είναι αδύνατο), όταν η συχνότητα του διεγέρτη γίνει ίση με την ιδιοσυχνότητα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης, το πλάτος γίνεται άπειρο.

309. Στη μεταφορική κίνηση των στερεών σωμάτων ισχύουν οι νόμοι που διέπουν την κίνηση των υλικών σημείων.

310. Η λειτουργία ενός υδραυλικού ανυψωτήρα στηρίζεται στην εξίσωση της συνέχειας.

311. Παρατηρητής πλησιάζει ακίνητη ηχητική πηγή κινούμενος ισοταχώς και στην ίδια ευθεία με την πηγή, με ταχύτητα μέτρου υΑ . Η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ο ήχος ως προς τον παρατηρητή θα είναι ίση με υηχ – υΑ .

312. Όταν δύο σώματα ίδιας μάζας που κινούνται κάθετα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο συγκρουστούν πλαστικά με ταχύτητες ίδιου μέτρου υ, τότε η ταχύτητα του συσσωματώματος έχει μέτρο ίσο με υ·√2 .

313. Αν σε ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό ασκηθεί μόνο μία δύναμη ο φορέας της οποίας δεν διέρχεται από το κέντρο μάζας του στερεού, τότε το στερεό σώμα μπορεί να εκτελέσει μόνο περιστροφική κίνηση.

314. Όταν οι ακροβάτες θέλουν να κάνουν πολλές στροφές στον αέρα συμπτύσσουν τα χέρια και τα πόδια τους καθώς με τον τρόπο αυτό καταφέρνουν να αυξήσουν την στροφορμή τους ως προς τον άξονα περιστροφής.

315. Σε ένα ασυμπίεστο ιδανικό ρευστό η πυκνότητά του σε όλη του την έκταση
είναι ίδια.

316. Όταν ένα στερεό σώμα εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από κάποιον άξονα το αλγεβρικό άθροισμα των έργων των ροπών που ασκούνται στο σώμα είναι ίσο με την κινητική ενέργεια περιστροφής του σώματος.

317. Η φλέβα του νερού της βρύσης γίνεται στενότερη καθώς πέφτει. Αυτό είναι συνέπεια της αρχής του Pascal.

318. Όταν δύο κύματα συναντηθούν σε ένα ελαστικό μέσο, η συνεισφορά κάθε
κύματος στην απομάκρυνση ενός σημείου του μέσου εξαρτάται από την
ύπαρξη του άλλου κύματος.

319. Η υδροστατική πίεση που επικρατεί σε σημείο του πυθμένα ενός δοχείου που είναι γεμάτο με ακίνητο υγρό και βρίσκεται εντός του πεδίου βαρύτητας εξαρτάται από το εμβαδόν της επιφάνειας του πυθμένα.

320. Προκειμένου ένα μηχανικό στερεό σώμα να εκτελεί κύλιση χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς την παρουσία κάποιας εξωτερικής δύναμης, θα πρέπει να υπάρχει τριβή.

321. Σε ένα στάσιμο κύμα δεν μεταφέρεται ενέργεια, καθώς η ενέργεια των αρχικών κυμάτων που έδωσαν το στάσιμο κύμα εγκλωβίζεται ανάμεσα σε δύο δεσμούς.

322. Το σύστημα ανάρτησης του αυτοκινήτου είναι ένα σύστημα εξαναγκασμένων ταλαντώσεων.

323. Στην κατάσταση συντονισμού το πλάτος παραμένει σταθερό γιατί ο ρυθμός με τον οποίο ο ταλαντωτής απορροφά ενέργεια από τον διεγέρτη είναι ίσος με το ρυθμό μετατροπής της ενέργειας σε θερμότητα λόγω τριβών.

324. Όταν σε ένα σημείο της επιφάνειας ενός υγρού φτάνουν δύο κύματα ίδιου πλάτους, προερχόμενα από δύο σύγχρονες πηγές με διαφορά φάσης (2·Ν + 1)·π rad (όπου Ν = 0, 1, 2, 3…) τότε το σημείο αυτό θα είναι σημείο απόσβεσης.

325. Η υδροστατική πίεση σε ένα σημείο ενός ακίνητου υγρού που βρίσκεται σε ισορροπία μέσα σε ένα ανοικτό δοχείο και εντός πεδίου βαρύτητας εξαρτάται από την ατμοσφαιρική πίεση.

326. Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση κάθε χρονική στιγμή ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του ταλαντωτή είναι αντίθετος από το ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης.

327. Η ροπή αδράνειας, όπως και η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι μονόμετρα μεγέθη.

328. Ένα μικρό σώμα που είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η ενέργεια ταλάντωσης συμπίπτει με τη συνολική μηχανική ενέργεια του ταλαντούμενου συστήματος.

329. Η κίνηση που κάνει μια ρακέτα αν κρατώντας τη από τη λαβή την πετάξουμε ψηλά είναι μόνο περιστροφική.

330. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο Τ. Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μεγιστοποιήσεων της κινητικής ενέργειας του είναι μεγαλύτερος από το χρόνο μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών της κινητικής του ενέργειας.

331. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών ή κοιλιών σε ένα στάσιμο κύμα είναι ίση με το μήκος κύματος λ των κυμάτων από τη συμβολή των οποίων προήλθε το στάσιμο κύμα.

332. Αν σε ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό, ασκηθούν δυνάμεις με συνισταμένη μηδέν, τότε το στερεό δε θα εκτελέσει ούτε μεταφορική κίνηση, ούτε περιστροφική κίνηση.

333. Όταν σε ένα σημείο της επιφάνειας ενός υγρού φτάνουν δύο κύματα ίδιου πλάτους προερχόμενα από δύο σύγχρονες πηγές και φτάνει «όρος» από την μία πηγή και ταυτόχρονα «όρος» από την άλλη πηγή, τότε το σημείο αυτό μετά τη συμβολή θα ταλαντώνεται με διπλάσια συχνότητα σε σχέση με τη συχνότητα των αρχικών κυμάτων.

334. Για να βρούμε την ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος διαιρούμε την απόσταση που διανύει ένα σημείο του ελαστικού μέσου σε χρόνο Δt, προς το χρόνο αυτό.

335. Σε ένα στάσιμο κύμα η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κοιλιών που βρίσκονται σε συμφωνία φάσης παραμένει σταθερή και ίση με λ, όπου λ το μήκος κύματος των αρχικών κυμάτων από τα οποία προήλθε το στάσιμο κύμα.

336. Ιδανικό υγρό βρίσκεται μέσα σε ανοικτό κυλινδρικό δοχείο. Σε βάθος h από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού υπάρχει οπή εμβαδού πολύ μικρότερου από αυτό της βάσης του δοχείου. Αν το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας είναι g, η ταχύτητα εκροής του υγρού από την οπή δίνεται από τη σχέση υ = √(g·h) .

337. Η περίοδος της απλής αρμονικής ταλάντωσης ενός σώματος, που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ελατηρίου σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ, θα αυξηθεί αν αυξηθεί η γωνία κλίσης του κεκλιμένου επιπέδου.

338. Ένα σημείο Σ της επιφάνειας ενός υγρού απέχει αποστάσεις r1 και r2 από δύο σύγχρονες πηγές που δημιουργούν κύματα ίδιου πλάτους. Αν η διαφορά |r1 – r2| είναι ίση με ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος λ, (όπου λ το μήκος κύματος των αρχικών κυμάτων), τότε στο σημείο Σ παρατηρείται ενισχυτική συμβολή.

339. Όταν μια ηχητική πηγή κινείται απομακρυνόμενη από έναν ακίνητο παρατηρητή, κινούμενη στην ίδια ευθεία με αυτόν, στον ίδιο χρόνο η πηγή εκπέμπει περισσότερα μέγιστα από αυτά που φτάνουν στον παρατηρητή στον ίδιο χρόνο.

340. Σε μία μηχανική ταλάντωση, όταν η σταθερά απόσβεσης είναι b = 0, η κίνηση γίνεται απεριοδική.

341. Όταν δύο κύματα συναντηθούν σε ένα ελαστικό μέσο, τα κύματα διέρχονται το ένα μέσα από το άλλο και μεταβάλλονται.

342. Η παροχή ενός ποταμού σταθερού πλάτους σε μια περιοχή με μεγάλο βάθος είναι μεγαλύτερη από την παροχή του σε περιοχές που το βάθος είναι μικρότερο.

343. Η συχνότητα στην οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μια εξαναγκασμένη ταλάντωση σώματος μάζας m που είναι δεμένο σε ελατήριο σταθεράς k είναι μόνο μία.

344. Τα κύματα που διαδίδονται στο ίδιο μέσο δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

345. Στο ακίνητο υγρό ενός δοχείου που βρίσκεται εκτός βαρυτικού πεδίου επικρατεί σε όλα του τα σημεία η ίδια πίεση.

346. Στην απλή αρμονική ταλάντωση, όταν ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος είναι αρνητικός, το σώμα κινείται προς τις ακραίες θέσεις της ταλάντωσης.

347. Στις μηχανές χρησιμοποιείται ως λιπαντικό το λάδι, γιατί οι τριβές που προκαλεί είναι πολύ μικρότερες από αυτές που προκαλεί το νερό.

348. Όταν μια ηχητική πηγή και ένας παρατηρητής κινούνται στην ίδια ευθεία με αντίθετες ταχύτητες, η συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι μικρότερη από τη συχνότητα που εκπέμπει η πηγή.

349. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, στην οποία το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο, το μέτρο της δύναμης που προκαλεί την απόσβεση είναι σταθερό.

350. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους, ίδιας διεύθυνσης και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Οι συχνότητες f1 και f2 (f< f2) των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται διακρότημα. Αν η συχνότητα f2 προσεγγίσει τη συχνότητα f1, χωρίς να την ξεπεράσει, ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους θα μειωθεί.

351. Μεταξύ δύο διαδοχικών κοιλιών σε ένα στάσιμο κύμα υπάρχουν δύο σημεία που ταλαντώνονται με το ίδιο πλάτος Α’ ≠ 2·Α.

352. Κατά το συντονισμό η απορρόφηση ενέργειας που προσφέρεται από την εξωτερική περιοδική δύναμη γίνεται ελάχιστη.

353. Κατά την κίνηση ενός ιδανικού ρευστού κατά μήκος ενός σωλήνα ή μιας φλέβας η παροχή μειώνεται εκεί που ο σωλήνας στενεύει.

354. Αν μια πηγή που βρίσκεται στο άκρο μιας χορδής εκτελέσει περιοδική κίνηση, τότε στη χορδή θα διαδοθεί ένα αρμονικό κύμα.

355. Ο συντελεστής ιξώδους ενός ρευστού εξαρτάται από την ταχύτητα ροής του ρευστού.

356. Στην επιφάνεια ενός υγρού σε δύο σημεία Α και Β βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές που ταλαντώνονται με ίδιο πλάτος. Τα σημεία της επιφάνειας του υγρού στα οποία έχουμε απόσβεση, βρίσκονται πάνω σε παραβολές.

357. Ένα σώμα Σ εκτελεί σύνθετη αρμονική ταλάντωση ως αποτέλεσμα δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και έχουν εξισώσεις x1 = A·ημ(ω·t) και x12 = 2·Aημ(ω·t + φ). Αν φ = 180º το πλάτος της σύνθετης αρμονικής ταλάντωσης είναι ίσο με Α .

358. Όταν οι δυο παλμοί συναντώνται κατά μήκος ενός σχοινιού, τα μόρια του σχοινιού έχουν απομάκρυνση ίση με το αλγεβρικό άθροισμα των απομακρύνσεων που θα είχαν αν οι δυο παλμοί διαδίδονταν ξεχωριστά.

359. Όλα οι στοιχειώδεις ποσότητες μιας φλέβας ενός ιδανικού ρευστού κινούνται με την ίδια ταχύτητα.

360. Το αλγεβρικό άθροισμα των δυνάμεων που δρουν σε ένα στερεό που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, είναι ίσο με την αλγεβρική τιμή του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του ως προς τον ίδιο άξονα.

361. Ένας παρατηρητής ακούει ήχο με συχνότητα μεγαλύτερη από τη συχνότητα της ηχητικής πηγής, όταν η μεταξύ τους απόσταση με οποιονδήποτε τρόπο αυξάνεται.

362. Όλες οι κοιλίες ενός στάσιμου κύματος έχουν ίδια συχνότητα ταλάντωσης.

363. Όταν θέλουμε να φτάσει μακριά το νερό που βγαίνει από το λάστιχο του ποτίσματος κλείνουμε με το δάχτυλό μας ένα μέρος της διατομής του ή πιέζουμε την άκρη του. Με τον τρόπο αυτό αυξάνουμε την ταχύτητα και την παροχή.

364. Ροπή αδράνειας ενός στερεού ως προς κάποιο άξονα ονομάζεται το άθροισμα των γινομένων των στοιχειωδών μαζών από τις οποίες αποτελείται το σώμα επί τα τετράγωνα των αποστάσεων τους από τον άξονα περιστροφής.

365. Το ιδανικό ρευστό που κυλάει με στρωτή ροή σε κάποια ρευματική φλέβα δεν μπορεί να αναμιγνύεται με το περιεχόμενο άλλης ρευματικής φλέβας του σωλήνα.

366. Το πλάτος ταλάντωσης ενός σημείου του ελαστικού μέσου στο οποίο έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα και το οποίο βρίσκεται δεξιά από ένα δεσμό σε οριζόντια απόσταση λ / 6 από τον δεσμό, έχει πλάτος ταλάντωσης ίση με το 50% του πλάτους ταλάντωσης μιας κοιλίας.

367. Στα Νευτώνεια ρευστά δεν υπάρχει ιξώδες.

368. Κάθε φορά που δύο κύματα διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο ελαστικό μέσο έχουμε συμβολή.

369. Μια καμπυλόγραμμη κίνηση δεν μπορεί να είναι μεταφορική.

370. Κατά το συντονισμό όσο μειώνεται η σταθερά απόσβεσης μειώνεται και το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης.

371. Το spin της Γης μεταβάλλεται.

372. Η ροπή αδράνειας ενός σώματος εξαρτάται μόνο από τις διαστάσεις του σώματος.

373. Αν παρατηρητής και ηχητική πηγή κινούνται στην ίδια ευθεία με ίσες ταχύτητες, τότε η συχνότητα του ήχου που φτάνει στον παρατηρητή είναι μεγαλύτερη από αυτή που εκπέμπει η πηγή.

374. Αν ένα ελεύθερο στερεό εκτελεί μόνο περιστροφική κίνηση, τότε η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται είναι ίση με μηδέν.

375. Ο θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης ισχύει και σε σύνθετες κινήσεις, οποιοσδήποτε και αν είναι ο άξονας περιστροφής.

376. Όταν ένας κύλινδρος εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση σε οριζόντιο δάπεδο το ανώτερο σημείο του έχει διπλάσια ταχύτητα από αυτή που έχει το κέντρο μάζας του σώματος.

377. Το στιγμιότυπο ενός κύματος μας δείχνει την απομάκρυνση των διαφόρων σημείων του μέσου μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

378. Αν σε ένα στερεό σώμα το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των δυνάμεων που του ασκούνται είναι μηδέν, τότε το σώμα διατηρεί την προηγούμενη περιστροφική του κατάσταση.

379. Η αρχή της επαλληλίας των κυμάτων εφαρμόζεται κατά τη μετάβαση ενός κύματος από ένα μέσο διάδοσης σε ένα άλλο.

380. Στην απλή αρμονική ταλάντωση ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος είναι μέγιστος κατά απόλυτη τιμή στις ακραίες θέσεις της ταλάντωσης.

381. Ονομάζουμε κρούση και κάθε φαινόμενο του μικρόκοσμου, στο οποίο τα «συγκρουόμενα» σωματίδια, αλληλεπιδρούν με σχετικά μεγάλες δυνάμεις για πολύ μικρό χρόνο.

382. Στη στροφική κίνηση ενός στερεού σώματος γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του, όλα τα σημεία του στερεού κάνουν κυκλική κίνηση.

383. Οι μονάδες της σταθεράς απόσβεσης b και του συντελεστή απόσβεσης Λ στο S.I. είναι αντίστοιχα Ν∙s και s-1 .

384. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και γωνιακές συχνότητες ω1 και ωπου διαφέρουν λίγο μεταξύ τους και χωρίς αρχική φάση. Το χρονικό διάστημα μεταξύ τριών διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους, είναι ίσο με (2·π) /|ω1 – ω2|.

385. Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος είναι ανεξάρτητη από το πόσο ισχυρή είναι η διαταραχή που προκάλεσε τη δημιουργία του κύματος.

386. Σε μια κεντρική και ελαστική κρούση το αλγεβρικό άθροισμα των ταχυτήτων των σωμάτων πριν την κρούση είναι ίσο με το αλγεβρικό άθροισμα των ταχυτήτων των σωμάτων μετά την κρούση.

387. Η στροφορμή ενός στερεού σώματος που περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα έχει ίδια κατεύθυνση με τη γωνιακή ταχύτητα του σώματος μόνο σε κίνηση του στερεού όπου η γωνιακή του ταχύτητα αυξάνεται.

388. Ένα σώμα Σ εκτελεί σύνθετη αρμονική ταλάντωση ως αποτέλεσμα δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνοντα ι στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και έχουν εξισώσεις x1 = A1·ημ(ω1·t) και x= A2·ημ(ω2·t). Το πλάτος της σύνθετης αρμονικής ταλάντωσης είναι ίσο με A1+ A.

389. Στην απλή αρμονική ταλάντωση η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα και η επιτάχυνσή του είναι μεγέθη συμφασικά.

390. Μια πλάγια κρούση δεν μπορεί να είναι ελαστική.

391. Η περιστροφή ενός στερεού σώματος γύρω από έναν άξονα περιστροφής, λόγω της δράσης κάποιας δύναμης εξαρτάται μόνο από το μέτρο και την κατεύθυνση της δύναμης.

392. Στην περίπτωση που μια σφαίρα συγκρούεται πλάγια και ελαστικά με λείο κατακόρυφο τοίχο, η δύναμη τη στιγμή της κρούσης έχει διεύθυνση παράλληλη στον τοίχο.

393. Ένας τροχός περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση. Τότε η επιτάχυνση ενός σημείου της περιφέρειας του τροχού είναι ίση με την επιτρόχια επιτάχυνση.

394. Όταν ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις διαφορετικού πλάτους, ίδιας θέσης ισορροπίας και ίδιας συχνότητας, το πλάτος ελαχιστοποιείται όταν η διαφορά φάσης ανάμεσα στις δύο ταλαντώσεις είναι ίση με το μηδέν.

395. Στην έκκεντρη κρούση τα σώματα μετά την κρούση κινούνται πάνω στις αρχικές τους διευθύνσεις.

396. Η απόσταση δύο όρεων σε ένα εγκάρσιο κύμα αντιστοιχεί σε ένα μήκος κύματος.

397. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση ενός σώματος πλάτους Α και περιόδου Τ , ο χρόνος μετάβασης του σώματος από τη θέση ισορροπίας στη θέση + Α / 2 είναι ίσος με Τ / 8 .

398. Στην απλή αρμονική ταλάντωση, όταν το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος αυξάνεται, αυξάνεται και η κινητική του ενέργεια.

399. Όταν ένας παρατηρητής απομακρύνεται από ακίνητη ηχητική πηγή, κινούμενος στην ίδια ευθεία με την πηγή, ακούει ήχο βαρύτερο από αυτόν που παράγει η πηγή.

400. Η περίοδος του κύματος είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο ένα σωματίδιο του μέσου στο οποίο διαδίδεται το κύμα, ολοκληρώνει την κίνησή του.

Επιμέλεια Νεκτάριος Πρωτοπαπάς (τον οποίο ευχαριστούμε).

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Advertisements

14 σκέψεις σχετικά με το “Θεωρητικές ερωτήσεις 301 – 400 της Φυσικής Γ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s