Απαντήσεις στις 301 – 400 θεωρητικές ερωτήσεις της Φυσικής Γ λυκείου

Guitar_String_Electron_Microscope

Μια χορδή κιθάρας, σε μια απεικόνιση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. 

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Ο συνάδελφος, συγγραφέας Νεκτάριος Πρωτοπαπάς δίνει νέα διδακτική πνοή σε τετριμμένο υλικό (το σχολικό βιβλίο), ταυτόχρονα εξετάζει όλη την θεωρία της Φυσικής της Γ λυκείου μέσα από ένα πλήθος ερωτήσεων.

Τον ευχαριστούμε για την συνεισφορά του.

Θα δημοσιεύσουμε τμηματικά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των ερωτήσεων, σε διαφορετικές αναρτήσεις.

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500

Οι απαντήσεις των 301 – 400 είναι:

301. Λάθος. Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων από τη θέση ισορροπίας είναι ίσος με Τ / 2 (Τ η περίοδος) και είναι ανεξάρτητος από το πλάτος. Άρα θα παραμείνει ίδιος.

302. Λάθος. Μήκος κύματος ονομάζεται η απόσταση που διανύει το κύμα σε χρόνο μιας περιόδου.

303. Λάθος. Αν έλιωναν οι κορυφές των πολικών παγόβουνων και ανέβαινε λίγο η στάθμη της θάλασσας, τότε θα αυξανόταν η ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής αλλά επειδή η στροφορμή της Γης ως προς τον ίδιο άξονα θα έμενε σταθερή, θα μειωνόταν η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής και σύμφωνα με τη σχέση ω = (2·π) / Τ η περίοδος περιστροφής της Γης θα αυξανόταν.

304. Σωστό.

305. Λάθος. Όταν μια ηχητική πηγή κινείται ισοταχώς προς ακίνητο παρατηρητή, το μήκος κύματος του ήχου που φτάνει στον παρατηρητή είναι μικρότερο από το μήκος κύματος του ήχου που εκπέμπει η πηγή.

306. Λάθος. Όταν ένα στερεό σώμα ξεκινάει να περιστρέφεται έχει γωνιακή ταχύτητα μηδέν αλλά η γωνιακή επιτάχυνση είναι διαφορετική από μηδέν.

307. Λάθος. Για τις ρευματικές γραμμές γνωρίζουμε ότι σε κάθε σημείο τους, το διάνυσμα της ταχύτητας των μορίων του ρευστού είναι εφαπτόμενο σε αυτές.

308. Σωστό.

309. Σωστό.

310. Λάθος. Η λειτουργία ενός υδραυλικού ανυψωτήρα στηρίζεται στην αρχή του Πασκάλ.

311. Λάθος. Όταν ο παρατηρητής πλησιάζει ακίνητη ηχητική πηγή κινούμενος ισοταχώς με ταχύτητα μέτρου υA , η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ο ήχος ως προς τον παρατηρητή θα είναι ίση με υηχ = + υΑ .

312. Λάθος. Εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της ορμής προκύπτει ότι η ταχύτητα του συσσωματώματος έχει μέτρο ίσο με υ·√2 / 2 .

313. Λάθος. Το στερεό σώμα μπορεί να εκτελέσει σύνθετη κίνηση.

314. Λάθος. Συμπτύσσοντας τα χέρια και τα πόδια τους αυξάνουν την γωνιακή τους ταχύτητα ενώ η στροφορμή τους ως προς τον άξονα περιστροφής μένει σταθερή.

315. Σωστό.

316. Λάθος. Όταν ένα στερεό σώμα εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από κάποιον άξονα το αλγεβρικό άθροισμα των έργων των ροπών που ασκούνται στο σώμα είναι ίσο με την μεταβολή της κινητικής ενέργειας περιστροφής του σώματος.

317. Λάθος. Η φλέβα του νερού της βρύσης γίνεται στενότερη καθώς πέφτει.
 Αυτό είναι συνέπεια της εξίσωσης της συνέχειας.

318. Λάθος. Όταν δύο κύματα συναντηθούν σε ένα ελαστικό μέσο, η συνεισφορά κάθε κύματος στην απομάκρυνση ενός σημείου του μέσου δεν εξαρτάται από την ύπαρξη του άλλου κύματος.

319. Λάθος. Η υδροστατική πίεση σε σημείο του πυθμένα του δοχείου δεν εξαρτάται από το εμβαδόν της επιφάνειας του πυθμένα.

320. Λάθος. Ένα μηχανικό στερεό σώμα μπορεί να εκτελεί κύλιση χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς την παρουσία κάποιας εξωτερικής δύναμης και χωρίς την ύπαρξη τριβής.

321. Σωστό.

322. Λάθος. Το σύστημα ανάρτησης του αυτοκινήτου είναι ένα σύστημα αποσβεννύμενων ταλαντώσεων.

323. Σωστό.

324. Σωστό.

325. Λάθος. Η υδροστατική πίεση δεν εξαρτάται από την ατμοσφαιρική πίεση.

326. Σωστό.

327. Λάθος. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι διανυσματικό μέγεθος.

328. Λάθος. Η ενέργεια ταλάντωσης είναι διαφορετική από την μηχανική ενέργεια του ταλαντούμενου συστήματος.

329. Λάθος. Η κίνηση της ρακέτας είναι σύνθετη.

330. Λάθος. Ο χρόνος είναι ίδιος και στις δύο περιπτώσεις και ίσος με Τ / 2 .

331. Λάθος. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών ή κοιλιών σε ένα στάσιμο κύμα είναι ίση με λ / 2 .

332. Λάθος. Αν οι δυνάμεις έχουν παράλληλους φορείς (ζεύγος δυνάμεων) το στερεό μπορεί να εκτελέσει περιστροφική κίνηση.

333. Λάθος. Το σημείο αυτό θα ταλαντώνεται με ίδια συχνότητα με τη συχνότητα των αρχικών κυμάτων (αλλά με διπλάσιο πλάτος).

334. Λάθος. Για να βρούμε την ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος διαιρούμε την απόσταση που διανύει το κύμα σε χρόνο Δt , προς το χρόνο αυτό.

335. Σωστό.

336. Λάθος. Η ταχύτητα εκροής θα δίνεται από τη σχέση υ = √(2·g·h) .

337. Λάθος. Η περίοδος της απλής αρμονικής ταλάντωσης ενός σώματος, που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ελατηρίου σε κεκλιμένο επίπεδο είναι ανεξάρτητη από τη γωνίας κλίσης φ του κεκλιμένου επιπέδου.

338. Σωστό.

339. Σωστό.

340. Λάθος. Σε μία μηχανική ταλάντωση, όταν η σταθερά απόσβεσης είναι πάρα πολύ μεγάλη, η κίνηση γίνεται απεριοδική.

341. Λάθος. Όταν δύο κύματα συναντηθούν σε ένα ελαστικό μέσο, τα κύματα διέρχονται το ένα μέσα από το άλλο και δεν μεταβάλλονται.

342. Λάθος. Η παροχή του ποταμού είναι σταθερή.

343. Λάθος. Μια εξαναγκασμένη ταλάντωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πάρα πολλές συχνότητες.

344. Σωστό.

345. Σωστό.

346. Σωστό, γιατί τότε το σώμα επιβραδύνεται.

347. Λάθος. Στις μηχανές χρησιμοποιείται ως λιπαντικό το λάδι, γιατί οι τριβές που προκαλεί είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που προκαλεί το νερό.

348. Λάθος. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερη, αν παρατηρητής και πηγή πλησιάζουν μεταξύ τους.

349. Λάθος. Το μέτρο της δύναμης που προκαλεί την απόσβεση μεταβάλλεται ανάλογα με την ταχύτητα του σώματος.

350. Λάθος. Ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους ισούται με την περίοδο του διακροτήματος και δίνεται από τη σχέση Τδ = 1 / |f1 – f 2|. Αν η διαφορά των συχνοτήτων μειωθεί, τότε η περίοδος του διακροτήματος αυξάνεται.

351. Σωστό.

352. Λάθος. Κατά το συντονισμό η απορρόφηση ενέργειας που προσφέρεται από την εξωτερική περιοδική δύναμη γίνεται μέγιστη.

353. Λάθος. Κατά την κίνηση ενός ιδανικού ρευστού κατά μήκος ενός σωλήνα ή μιας φλέβας η παροχή μένει σταθερή.

354. Λάθος. Αν μια πηγή που βρίσκεται στο άκρο μιας χορδής εκτελέσει περιοδική κίνηση, τότε στη χορδή θα διαδοθεί ένα περιοδικό (αλλά όχι αρμονικό) κύμα.

355. Λάθος. Ο συντελεστής ιξώδους ενός ρευστού εξαρτάται από το είδος του ρευστού και από τη θερμοκρασία.

356. Λάθος. Τα σημεία στα οποία έχουμε απόσβεση, βρίσκονται πάνω σε υπερβολές.

357. Σωστό . Αν φ = 180º το πλάτος της σύνθετης αρμονικής ταλάντωσης προκύπτει με την αφαίρεση των πλατών των αρχικών εξισώσεων και έτσι προκύπτει ότι Aολ = A.

358. Σωστό, όπως προκύπτει από την αρχή της επαλληλίας.

359. Λάθος. Όλα τα μόρια μιας φλέβας ενός ιδανικού ρευστού κινούνται με την ίδια ταχύτητα αν η φλέβα έχει σταθερή διατομή.

360. Λάθος. Το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των δυνάμεων που δρουν σε ένα στερεό που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, είναι ίσο με την αλγεβρική τιμή του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του.

361. Λάθος. Ένας παρατηρητής ακούει ήχο με συχνότητα μεγαλύτερη από τη συχνότητα της ηχητικής πηγής όταν η μεταξύ τους απόσταση με οποιονδήποτε τρόπο μειώνεται.

362. Σωστό. Εκτός από τις κοιλίες ενός στάσιμου κύματος και όλα τα σημεία που ταλαντώνονται θα έχουν ίδια συχνότητα ταλάντωσης.

363. Λάθος. Όταν θέλουμε να φτάσει μακριά το νερό που βγαίνει από το λάστιχο του ποτίσματος κλείνουμε με το δάχτυλό μας ένα μέρος της διατομής του ή πιέζουμε την άκρη του. Με τον τρόπο αυτό αυξάνουμε την ταχύτητα αλλά η παροχή μένει ίδια.

364. Σωστό. Πρόκειται για τον ορισμό της ροπής αδράνειας.

365. Σωστό.

366. Λάθος. Υπολογίζοντας το πλάτος ταλάντωσης του σημείου προκύπτει  Α΄ = Α·√3 / 2 που δεν είναι ίσο με το 50% του πλάτους ταλάντωσης μιας κοιλίας.

367. Λάθος. Στα Νευτώνεια ρευστά υπάρχει ιξώδες.

368. Σωστό.

369. Λάθος. Οι θαλαμίσκοι του λούνα παρκ εκτελούν μεταφορική κίνηση σε καμπυλόγραμμη τροχιά.

370. Λάθος. Κατά το συντονισμό όσο μειώνεται η σταθερά απόσβεσης αυξάνεται το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης.

371. Λάθος. Το spin της Γης μένει σταθερό.

372. Λάθος. Η ροπή αδράνειας ενός σώματος εξαρτάται και από τις διαστάσεις του σώματος αλλά και από την κατανομή της μάζας ως προς τον άξονα περιστροφής.

373. Λάθος. Αν παρατηρητής και ηχητική πηγή κινούνται στην ίδια ευθεία με ίσες ταχύτητες, τότε δεν παρατηρείται το φαινόμενο doppler.

374. Σωστό.

375. Λάθος. Ο θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης ισχύει και σε σύνθετες κινήσεις, υπό προϋποθέσεις (πρέπει ο άξονας περιστροφής να είναι άξονας συμμετρίας να διέρχεται από το κέντρο μάζας και να μην αλλάζει προσανατολισμό κατά τη διάρκεια της κίνησής του).

376. Λάθος. Όταν ένα κύλινδρος εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση σε οριζόντιο δάπεδο όλα του τα σημεία έχουν ίδιου μέτρου ταχύτητα.

377. Σωστό.

378. Σωστό.

379. Λάθος. Η αρχή της επαλληλίας των κυμάτων εφαρμόζεται κατά την ταυτόχρονη διάδοση δύο κυμάτων στην ίδια περιοχή του ελαστικού μέσου.

380. Σωστό. Γιατί ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ισούται με τη συνισταμένη δύναμη η οποία μεγιστοποιείται κατά μέτρο στις ακραίες θέσεις.

381. Σωστό.

382. Λάθος. Τα σημεία του άξονα περιστροφής μένουν ακίνητα.

383. Λάθος. Η μονάδα της σταθεράς απόσβεσης b στο S.I. είναι το 1 (Ν∙s) / m .

384. Λάθος. Το χρονικό διάστημα μεταξύ τριών διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους, είναι ίσο με 2·Τδ = 2·(2·π) / |ω1 – ω2|.

385. Σωστό, εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης.

386. Λάθος. Σε μια κεντρική και ελαστική κρούση το αλγεβρικό άθροισμα των ταχυτήτων του ενός σώματος πριν και μετά την κρούση είναι ίσο με το αλγεβρικό άθροισμα των ταχυτήτων του άλλου σώματος πριν και μετά την κρούση.

387. Λάθος. Η στροφορμή ενός στερεού σώματος που περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα έχει πάντα ίδια κατεύθυνση με τη γωνιακή ταχύτητα του σώματος.

388. Λάθος. Για να προκύψει πλάτος Α+ Α2 θα πρέπει οι επιμέρους ταλαντώσεις να έχουν ίδια γωνιακή συχνότητα πράγμα που δεν συμβαίνει.

389. Σωστό.

390. Λάθος. Μια πλάγια κρούση μπορεί να είναι ελαστική.

391. Λάθος. Εξαρτάται και από την απόσταση της δύναμης από τον άξονα περιστροφής.

392. Λάθος. Η δύναμη τη στιγμή της κρούσης έχει διεύθυνση κάθετη στον τοίχο.

393. Λάθος. Η επιτάχυνση ενός σημείου της περιφέρειας του τροχού είναι ίση με το διανυσματικό άθροισμα της επιτρόχιας επιτάχυνσης και της κεντρομόλου επιτάχυνσης.

394. Λάθος. Αν η διαφορά φάσης είναι ίση με το μηδέν, τότε το πλάτος της ταλάντωσης μεγιστοποιείται.

395. Λάθος. Στην έκκεντρη κρούση τα σώματα μετά την κρούση κινούνται σε τυχαίες διευθύνσεις.

396. Λάθος. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών όρεων σε ένα εγκάρσιο κύμα αντιστοιχεί σε ένα μήκος κύματος.

397. Λάθος. Ο χρόνος για την μετάβαση από τη θέση ισορροπίας στη θέση + Α / 2 είναι ίσος με Τ / 12 .

398. Λάθος. Για να αυξάνεται το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος το σώμα θα κινείται προς τις ακραίες θέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι η κινητική του ενέργεια θα μειώνεται.

399. Σωστό. Ακούει τον ήχο με μικρότερη συχνότητα δηλαδή βαρύτερο.

400. Σωστό.

Επιμέλεια Νεκτάριος Πρωτοπαπάς (τον οποίο ευχαριστούμε).

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Advertisements

12 σκέψεις σχετικά με το “Απαντήσεις στις 301 – 400 θεωρητικές ερωτήσεις της Φυσικής Γ λυκείου

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s