Θεωρητικές ερωτήσεις 401 – 500 της Φυσικής Γ

snowcrystals_electron_microscope

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Ο συνάδελφος, συγγραφέας Νεκτάριος Πρωτοπαπάς δίνει νέα διδακτική πνοή σε τετριμμένο υλικό (το σχολικό βιβλίο), ταυτόχρονα εξετάζει όλη την θεωρία της Φυσικής της Γ λυκείου μέσα από ένα πλήθος ερωτήσεων.

Τον ευχαριστούμε για την συνεισφορά του.

Θα δημοσιεύσουμε τμηματικά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των ερωτήσεων, σε διαφορετικές αναρτήσεις.

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 401 – 500

Οι ερωτήσεις 401 – 500 είναι:

401.

Erotiseis_Sxolikou_E_1

Ο δίσκος του  σχήματος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα κέντρου μάζας υcm . H μέλισσα πετάει ευθύγραμμα έτσι ώστε να βρίσκεται συνεχώς πάνω από το ανώτερο σημείο Α του δίσκου. Επομένως η ταχύτητα της μέλισσας είναι ίση με 2·υcm .

402. 

Erotiseis_Sxolikou_E_2

Στα δύο δοχεία του σχήματος περιέχονται δύο ακίνητα διαφορετικά υγρά μέχρι το ίδιο ύψος. Η πυκνότητα του υγρού στο δοχείο Γ είναι μικρότερη από την πυκνότητα του υγρού στο δοχείο Δ. Μεγαλύτερη υδροστατική πίεση επικρατεί στον πυθμένα του δοχείου Γ διότι στο δοχείο αυτό περιέχεται περισσότερο υγρό.

403. 

Erotiseis_Sxoliko_E_3

Στο σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο ενός στάσιμου κύματος. Τα σημεία Μ και Ν έχουν διαφορά φάσης μικρότερη από π rad .

404. 

Erotiseis_Sxolikou_E_4

Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος το εμβαδόν της διατομής στην περιοχή Α είναι τριπλάσιο από το εμβαδόν της διατομής στην περιοχή Β. Αν από την περιοχή Α κάθε 1 s διέρχονται 2 cm³ ιδανικού ρευστού, από την περιοχή Β στον ίδιο χρόνο θα διέρχονται 6 cm³ ιδανικού ρευστού.

405.

Erotiseis_Sxolikou_E_5

Τα δύο σώματα του σχήματος έχουν ίδια μάζα και ίδια ακτίνα. Τη χρονική στιγμή t = 0 ασκείται σε ένα σημείο της περιφέρειάς τους ίδιου μέτρου δύναμη F με αποτέλεσμα να αρχίσουν να περιστρέφονται ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο τους. Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής των δύο σωμάτων ως προς τον άξονα περιστροφής τους είναι ίδιο.

406.

Erotiseis_Sxolikou_E_6

Το διάγραμμα απεικονίζει το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης συναρτήσει της συχνότητας του διεγέρτη για διάφορες τιμές της σταθεράς απόσβεσης. Ισχύει b2 > b3 .

407.

Erotiseis_sxolikou_E_7

Από τη σύνθεση των απλών αρμονικών ταλαντώσεων (1) και (2) μπορεί να προκύψει η απλή αρμονική ταλάντωση (3).

408.

Erotiseis_Sxolikou_E_8

Το διάγραμμα απεικονίζει την ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με το χρόνο. Η αρχική φάση της ταλάντωσης είναι π rad .

409.

Erotiseis_Sxolikou_E_9

Το διάγραμμα απεικονίζει τη συχνότητα ενός ήχου που αντιλαμβάνεται ένας παρατηρητής που προέρχεται από ακίνητη ηχητική πηγή που εκπέμπει ήχο συχνότητας fs . Με βάση το διάγραμμα μπορεί ο παρατηρητής ξεκινώντας από την ηρεμία να πλησιάζει την πηγή κινούμενος με σταθερή επιτάχυνση.

410.

Erotiseis_Sxolikou_E_10

Για την ισορροπία της ομογενούς ράβδου του σχήματος απαιτείται η δύναμη της άρθρωσης να έχει κατακόρυφη διεύθυνση και φορά προς τα κάτω.

411.

Erotseis_Sxolikou_E_11

Αν κόψουμε το νήμα που συνδέει τα δύο σώματα m1 και mτου σχήματος που ισορροπούν, το σώμα μάζας m1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με ενέργεια ταλάντωσης που είναι ανεξάρτητη από τη μάζα του.

412.

Erotiseis_Sxolikou_E_12

Στο δοχείο του σχήματος περιέχεται υγρό βάρους w . Η δύναμη που ασκείται στον πυθμένα του δοχείου από το υγρό είναι μεγαλύτερη από το βάρος του υγρού που υπάρχει στο δοχείο.

413.

Erotiseis_Sxolikou_E_13

Τρεις πηγές Α, Β και Γ δημιουργούν εγκάρσια αρμονικά κύματα σε τρεις όμοιες χορδές. Στο σχήμα απεικονίζονται οι ταλαντώσεις των τριών πηγών σε συνάρτηση με το χρόνο. Μεγαλύτερο μήκος κύματος έχει το κύμα που δημιουργεί η πηγή Γ.

414.

Erotiseis_Sxolikou_E_14

Προκειμένου τα σώματα Σ1 και Σ2 , μετά την ολοκλήρωση όλων των κεντρικών και ελαστικών κρούσεων που πραγματοποιούνται στο λείο οριζόντιο επίπεδο, να κινηθούν ομόρροπα και αριστερά, θα πρέπει το Σ1 να έχει τη μικρότερη μάζα και το Σ3 να έχει τη μεγαλύτερη μάζα.

415. 

Erotiseis_Sxolikou_E_15

Στο σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο ενός στάσιμου κύματος. Τα σημεία Γ και Η θα έχουν συνεχώς απόσταση ίση με λ , όπου λ το μήκος κύματος των αρχικών κυμάτων από τα οποία προήλθε το στάσιμο κύμα.

416.

Erotiseis_Sxolikou_E_16

 

Τα δύο σώματα Α και Β του σχήματος έχουν ίδια μάζα και ίδια ακτίνα. Τη χρονική στιγμή t = 0 τα δυο σώματα αφήνονται ελεύθερα να κινηθούν από την κορυφή των δύο κεκλιμένων επιπέδων γωνίας κλίσης θ και κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν. Τα δύο σώματα έχουν ίδια ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής τους.

417.

Erotiseis_Sxolikou_E_17

Το ασθενοφόρο Α και το αυτοκίνητο Β του σχήματος κινούνται στην ίδια ευθεία με ταχύτητες μέτρου υΑ < υΒ . Το μήκος κύματος του ήχου που αντιλαμβάνεται ο συνοδηγός του αυτοκινήτου θα έχει μεγαλύτερη τιμή από το μήκος κύματος του ήχου που εκπέμπει το ασθενοφόρο.

418.

Erotiseis_Sxolikou_E_18

Ο δίσκος του σχήματος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με σταθερή ταχύτητα κέντρου μάζας υcm έχοντας συνεχώς σε επαφή με το έδαφος το αυλάκι του ακτίνας R. Η ταχύτητα του σημείου Α έχει μέτρο ίσο με 2·υcm .

419.

Er_Sx_E_19

Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται προς τα θετικά χωρίς αρχική φάση. Το διάγραμμα απεικονίζει τη φάση των σημείων του μέσου τη χρονική στιγμή t = 2 s . Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι υδ = 2 m / s . 

420.

Er_Sx_E_20

Στο σχήμα δίνονται οι παροχές (σε m³ / s) και οι κατευθύνσεις στις οποίες κινείται το ιδανικό ρευστό σε ορισμένες περιοχές του σωλήνα. Σύμφωνα με την εικόνα αυτή, στη δεξιά πλευρά του σωλήνα το υγρό ρέει προς τα αριστερά και η παροχή στο σημείο αυτό είναι ίση με 3 m³ / s .

421. 

Et_Sx_E_421

Το σχήμα απεικονίζει το στιγμιότυπο ενός αρμονικού κύματος που διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα μια χρονική στιγμή t1 . Τη χρονική στιγμή t1 το σημείο Ε έχει μεγαλύτερη φάση από το σημείο Δ.

422. 

Er_Sx_E_422

Στα σημεία Α και Β της επιφάνειας ενός υγρού βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές που
δημιουργούν δύο αρμονικά κύματα ίδιου πλάτους με μήκος κύματος λ = 1 m. Το σημείο Γ είναι σημείο ενίσχυσης και ανήκει στην 2η ενισχυτική υπερβολή μετά τη μεσοκάθετο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ.

423.

Er_Sx_E_423

Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται προς τα θετικά χωρίς αρχική φάση. Το διάγραμμα απεικονίζει τη φάση του σημείου x = 0,5 m σε συνάρτηση με το χρόνο. Ισχύει ότι το μήκος κύματος του κύματος είναι λ = 0,1 m .

424.

Er_Sx_E_424

Για τα δύο σώματα Σ1 και Σ2 του σχήματος γνωρίζουμε ότι βρίσκονται στο ίδιο λείο
οριζόντιο δάπεδο, έχουν ίδια μάζα, το σώμα Σ2 είναι ακίνητο και η κρούση μεταξύ
τους είναι ελαστική αλλά όχι κεντρική. Επομένως μετά την κρούση τα σώματα
κινούνται σε κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις.

425.

Er_Sx_E_425

Το διάγραμμα απεικονίζει την επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με το χρόνο. Στο σημείο 2 της ταλάντωσης η ταχύτητα του σώματος είναι αρνητική.

426.

Er_Sx_E_426

Ο ομογενής κύλινδρος του σχήματος βρίσκεται ακίνητος σε λείο δάπεδο και κάποια χρονική στιγμή του ασκείται το ζεύγος των δυνάμεων που φαίνονται στο σχήμα. Ο δίσκος θα εκτελέσει σύνθετη κίνηση.

427.

Er_Sx_E_427

Στο σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο ενός στάσιμου κύματος. Τα σημεία Γ και Β θα διέλθουν ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους.

428.

Er_Sx_E_428

Ο τροχός του σχήματος βρίσκεται στη θέση Ι έχοντας στροφορμή μέτρου L , ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του. Με κατάλληλη διαδικασία περιστρέφουμε τον τροχό κατά 60º χωρίς να μεταβληθεί το μέτρο της στροφορμής του (θέση ΙΙ). Το μέτρο της μεταβολής της στροφορμής του τροχού για τη μετακίνηση αυτή είναι ίσο με L .

429.

Er_Sx_E_429

Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος το εμβαδόν της διατομής στην περιοχή Α είναι τριπλάσιο από το εμβαδόν της διατομής στην περιοχή Β. Αν στην περιοχή Β η ταχύτητα του ιδανικού υγρού είναι 3 m / s , η ταχύτητα του ιδανικού υγρού στην περιοχή Α θα είναι 9 m / s .

430.

Er_Sx_E_430

 

Ένας δίσκος εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα είναι κάθετος στο επίπεδό του και διέρχεται από το κέντρο του. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η γωνιακή του ταχύτητα σε συνάρτηση με το χρόνο. Η φορά περιστροφής του δίσκου δεν αλλάζει στο χρονικό διάστημα από 0 ως t2 .

431.

Er_Sx_E_431

Αν η κρούση της μπάλας, που κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο, με τον κατακόρυφο τοίχο είναι ανελαστική, τότε μετά την κρούση η γωνία ανάκλασης είναι ίση με 30º .

432.

Er_Sx_E_432

Αρχικά τα δύο σώματα είναι ακίνητα και το νήμα τεντωμένο. Ασκώντας δύναμη μέτρου F στον κύβο, αυτός αρχίζει να κινείται και ο δίσκος αρχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Αν μετά από χρόνο Δt ο κύβος έχει μετακινηθεί κατά x , το κέντρο μάζας του δίσκου θα έχει μετακινηθεί κατά 2·x .

433.

Er_Sx_E_433

Αν ασκήσουμε δύναμη στο ελεύθερο άκρο του νήματος μειώνοντας την ακτίνα περιστροφής της σφαίρας, η στροφορμή της ως προς το σημείο Ο θα μειωθεί.

434.

Er_Sx_E_434

Οι δύο ηχητικές πηγές του σχήματος εκπέμπουν ήχο ίδιας συχνότητας κινούμενες στην ίδια ευθεία και προς το παιδί με ταχύτητες υ1 και υλίγο διαφορετικού μέτρου. Το παιδί δεν μπορεί να ακούει διακροτήματα.

435.

Er_Sx_E_435

Το διάγραμμα απεικονίζει την απομάκρυνση ενός σώματος που εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με την επίδραση δύναμης αντίστασης που είναι ανάλογη και αντίθετη της ταχύτητας. Αν Α0 = 0,8 m και Α2 = 0,05 m , τότε Α1 = 0,4 m .

436.

Er_Sx_E_436

Από τη σύνθεση των απλών αρμονικών ταλαντώσεων (2) και (3) δεν μπορεί να προκύψει η απλή αρμονική ταλάντωση (1).

437.

Er_Sx_E_437

Το σχήμα απεικονίζει το στιγμιότυπο ενός αρμονικού κύματος που διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα μια χρονική στιγμή t1 . Τη χρονική στιγμή t1 η διαφορά φάσης των σημείων Γ και Δ είναι ίση με π / 2 rad .

438.

Er_Sx_E_438

Η κρούση της μπάλας με τον τοίχο, με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα, αποκλείεται να είναι ελαστική.

439.

Er_Sx_E_439

Στο σχήμα φαίνονται οι θέσεις ενός σώματος μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική  ταλάντωση. Ο λόγος της μέγιστης δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης προς τη μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου είναι ίσος με 9 .

440. 

Er_Sx_E_440

Το σώμα Σ του σχήματος εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση πλάτους Α0 . Η περίοδος περιστροφής του τροχού Τ2 είναι μεγαλύτερη από την ιδιοπερίοδο του συστήματος ελατηρίου – σώμα Σ. Αν αρχίσουμε να περιστρέφουμε πιο αργά τον τροχό Τ2 το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος Σ θα γίνει μικρότερο από Α0 .

441.

Sx_Er_E_441

Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιου πλάτους, που οι συχνότητές τους f1 και f2 (f2 > f1) διαφέρουν πολύ λίγο, προκύπτει η ιδιόμορφη περιοδική κίνηση του σχήματος. Η συχνότητα του διακροτήματος είναι ίση με 4 Hz .

442.

Er_Sx_E_442

Στο σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο ενός εγκάρσιου αρμονικού κύματος που διαδίδεται προς τα αρνητικά. Για τις φάσεις των σημείων Α, Β και Γ ισχύει: φA > φB > φΓ .

443.

Er_Sx_E_443

Στο σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις που απεικονίζουν την ταλάντωση που εκτελούν τα συστήματα ανάρτησης δύο αυτοκινήτων (ΙΙ) και (ΙΙΙ) που κινούνται με την ίδια ταχύτητα όταν συναντούν το ίδιο εξόγκωμα στο δρόμο. Αντικατάσταση του αμορτισέρ χρειάζεται το αμάξι (ΙΙΙ).

444.

Er_Sx_E_444

Σε γραμμικό ελαστικό μέσο έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα. Μερικοί διαδοχικοί δεσμοί (Δ, Δ, Δ3) και μερικές διαδοχικές κοιλίες (Κ1 , Κ2 , Κ3) του στάσιμου κύματος φαίνονται στο σχήμα. Η οριζόντια απόσταση Κ1Δ3 είναι ίση με 5·λ / 4 , όπου λ το μήκος κύματος των αρχικών κυμάτων από το οποίο προήλθε το στάσιμο κύμα.

445.

Er_Sx_E_445

Στο σχήμα φαίνεται ένα υδραυλικό πιεστήριο (αρχή). Για τα μέτρα των δυνάμεων F1 και F2 ισχύει: F1 > F2 .

446.

Er_Sx_E_446

Τα δύο σώματα Α και Β του σχήματος έχουν ίδια μάζα m και ίδια ακτίνα R. Τη χρονική στιγμή t = 0 τα δύο σώματα αφήνονται ελεύθερα να κινηθούν από την κορυφή των δύο κεκλιμένων επιπέδων γωνίας κλίσης θ και κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν. Μεγαλύτερη επιτάχυνση αποκτά το κέντρο μάζας του σώματος Α.

447.

Er_Sx_E_447

Ο σωλήνας του σχήματος περιέχει νερό και ένα άγνωστο υγρό, τα οποία βρίσκονται σε ισορροπία. Το άγνωστο υγρό έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό.

448.

Er_Sx_E_448

Η ράβδος του σχήματος περιστρέφεται γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα με σταθερή γωνιακή ταχύτητα. Σε απόσταση r από τον άξονα περιστροφής βρίσκονται δύο μεταλλικοί δακτύλιοι μάζας m ο καθένας, που συνδέονται μεταξύ τους με ένα νήμα. Αν κάποια στιγμή κοπεί το νήμα και οι δακτύλιοι λόγω ροπής αδράνειας βρεθούν στα άκρα της ράβδου, η κινητική ενέργεια του συστήματος θα μειωθεί.

449.

Er_Sx_E_449

Στο διάγραμμα απεικονίζεται η απομάκρυνση ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με το χρόνο. Στο χρονικό διάστημα από t1 ως t2 το σώμα επιβραδύνεται.

450. 

Er_Sx_E_450

Στο σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο ενός στάσιμου κύματος που περιγράφεται από την εξίσωση y = 2·A·συν(2·π·x / λ)·ημ(2·π·t / T) την χρονική στιγμή t1 = T / 8 . Το πλάτος ταλάντωσης μιας κοιλίας του στάσιμου κύματος είναι ίσο με 0,4 m .

451.

Er_Sx_E_451

Τα δύο δοχεία του σχήματος περιέχουν το ίδιο ακίνητο υγρό και μέχρι το ίδιο ύψος h. Επομένως οι δυνάμεις που ασκούνται στους πυθμένες των δύο δοχείων έχουν ίδιο μέτρο.

452. 

Er_Sx_E_452

Στο στιγμιότυπο που απεικονίζεται στο σχήμα είναι σημειωμένες οι ταχύτητες κίνησης κάποιων σημείων. Το στιγμιότυπο αυτό αποκλείεται να είναι για στάσιμο κύμα.

453.

Er_Sx_E_453

Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος ρέει στρωτά ιδανικό ρευστό. Η πίεση του ρευστού στην περιοχή Β είναι ίση με 95.000 Pa . Άρα η πίεση του ρευστού στην περιοχή Α του σωλήνα θα είναι μικρότερη από 95.000 Pa .

454.

Er_Sx_E_454

Το σχήμα απεικονίζει το στιγμιότυπο ενός αρμονικού κύματος που διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα μια χρονική στιγμή t1 . Τη χρονική στιγμή t1 το σημείο B έχει αρνητική ταχύτητα.

455.

Er_Sx_E_455

Η πηγή Π του σχήματος είναι ακίνητη και εκπέμπει ήχο συχνότητας fs . Ο παρατηρητής Α αντιλαμβάνεται τον ήχο βαρύτερο.

456.

Er_Sx_E_456

Το δοχείο του σχήματος περιέχει ρευστό που είναι ακίνητο. Η πίεση του αερίου στην κλειστή περιοχή του δοχείου είναι μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική πίεση.

457.

Er_Sx_E_457

Στο σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο ενός αρμονικού κύματος που διαδίδεται προς τα θετικά κατά μήκος ενός ελαστικού μέσου. Μετά από χρόνο Τ / 4 το σημείο Δ θα έχει μετατοπιστεί δεξιά κατά λ / 4 .

458.

Er_Sx_E_458

Η ροπή αδράνειας του ομογενούς ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου του σχήματος όταν ο άξονας περιστροφής του είναι ο (2) είναι μικρότερη σε σχέση με τη ροπή αδράνειάς του όταν ο άξονας περιστροφής είναι ο (1).

459.

Er_Sx_E_459

Ένας δίσκος εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδό του. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου σε συνάρτηση με το χρόνο. Ισχύει ότι η γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου έχει σταθερή κατεύθυνση σε όλο το χρονικό διάστημα από 0 ως t2 .

460.

Er_Sx_E_460

Το δοχείο του σχήματος είναι γεμάτο με υγρό και στο δεξιό μέρος του είναι κλεισμένο με έμβολο Ε στο οποίο ασκείται δύναμη F. Αν το δοχείο βρίσκεται εντός πεδίου βαρύτητας μεγαλύτερη ένδειξη δείχνει το μανόμετρο 3 και μικρότερη το μανόμετρο 1.

461.

Er_Sx_E_461

Ο κύλινδρος του σχήματος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο με την ταχύτητα του κέντρου μάζας του να είναι σταθερή και να έχει μέτρο ίσο με υcm . Η ταχύτητα του σημείου Γ του κυλίνδρου έχει μέτρο ίσο με υcm .

462.

Er_Sx_E_462

Το διάγραμμα απεικονίζει την επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με το χρόνο. Στο σημείο (3) της ταλάντωσης το σώμα έχει μέγιστη κινητική ενέργεια.

463.

Er_Sx_E_463

Τα δύο σώματα Σ1 και Σ2 του σχήματος κινούνται σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούονται πλαστικά. Για να είναι η γωνία θ μετά την κρούση ίση με 45º , θα πρέπει τα σώματα πριν την κρούση να είχαν ορμές ίδιου μέτρου.

464.

Er_Sx_E_464

Το σχήμα απεικονίζει το στιγμιότυπο ενός αρμονικού κύματος που διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα μια χρονική στιγμή t1 . Τη χρονική στιγμή t1 τα σημεία Α και Ε έχουν διαφορά φάσης μικρότερη από 2·π rad .

465.

Er_Sx_E_465

Ο ήχος που εκπέμπει στο περιπολικό ανακλάται στον τοίχο και επιστρέφει στους δύο παρατηρητές Α και Β. Μεγαλύτερης συχνότητας ήχο από την ανάκλαση στον τοίχο αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής Β.

466.

Er_Sx_E_466

Στο διάγραμμα απεικονίζεται η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με το χρόνο. Η αρχική φάση της ταλάντωσης είναι ίση με 3·π / 2 rad .

467.

Er_Sx_E_467

Στον κατακόρυφο σωλήνα του σχήματος ρέει ιδανικό ρευστό. Στην περιοχή Β και Γ το εμβαδόν της διατομής του σωλήνα είναι ίδιο ενώ στην περιοχή Α το εμβαδόν της διατομής του σωλήνα είναι μικρότερο. Για τα μέτρα των ταχυτήτων ροής του ρευστού στο σωλήνα ισχύουν υA > υB = υΓ .

468.

Er_Sx_E_468

Το σύστημα δίσκος – παιδί περιστρέφονται με γωνιακή ταχύτητα ω, ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο Ο του δίσκου. Αν το παιδί μετακινηθεί προς το σημείο Γ της περιφέρειας του δίσκου, τότε η συχνότητα περιστροφής του συστήματος δίσκου – παιδιού θα αυξηθεί.

469.

Er_Sx_E_ 469

Στο δοχείο ανοίγουμε μικρή οπή στο πλευρικό του τοίχωμα, σε ύψος y = h / 2 από τη βάση του. Η φλέβα που δημιουργείται, συναντά το έδαφος σε οριζόντια απόσταση x < h από τη βάση του δοχείου.

470.

Er_Sx_E_470

Στον πυθμένα των δύο δοχείων του σχήματος που περιέχουν κάποιο υγρό μέχρι το ίδιο ύψος επικρατεί η ίδια πίεση ανεξάρτητα από το είδος του υγρού.

471.

Er_Sx_E_471

H δοκός του σχήματος κινείται με σταθερή ταχύτητα υ πάνω σε δύο όμοιους κυλίνδρους, όπως φαίνεται στο σχήμα, χωρίς να ολισθαίνει. Οι κύλινδροι κυλίονται στο οριζόντιο δάπεδο χωρίς να ολισθαίνουν. Η ταχύτητα του κέντρου μάζας κάθε κυλίνδρου είναι ίση με υcm = υ .

472.

Er_Sx_E_472

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις που πραγματοποιούνται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από το ίδιο σημείο και οι εξισώσεις της απομάκρυνσής τους απεικονίζονται στο σχήμα. Για τη συνισταμένη ταλάντωση ισχύει ότι έχει αρχική φάση μηδέν.

473.

Er_Sx_E_473

Δύο ανοιχτά δοχεία περιέχουν δύο ακίνητα υγρά με πυκνότητες ρ1 και ρ. Η πίεση σε συνάρτηση με το βάθος από την επιφάνεια των υγρών φαίνεται στο διάγραμμα. Για τις πυκνότητες ισχύει: ρ1 > ρ2 .

474.

Er_Sx_E_474

Μία πηγή, της οποίας τη συχνότητα μπορούμε να μεταβάλλουμε, δημιουργεί σε ένα ελαστικό μέσο εγκάρσια αρμονικά κύματα. Επομένως, η εξάρτηση της ταχύτητας διάδοσης του κύματος στο ελαστικό μέσο σε συνάρτηση με τη συχνότητα της πηγής θα απεικονίζεται στο σχήμα.

475.

Er_Sx_E_475

Στο σωλήνα σταθερής διατομής του σχήματος ρέει ιδανικό ρευστό με κατεύθυνση από το σημείο Β προς το σημείο Γ. Η πίεση είναι μεγαλύτερη στο σημείο Β.

476.

Er_Sx_E_476

Αν ασκήσουμε δύναμη στο ελεύθερο άκρο του νήματος μειώνοντας την ακτίνα περιστροφής της σφαίρας, η τάση του νήματος δεν θα αλλάξει τιμή.

477.

Er_Sx_E_477

Αν γνωρίζουμε ότι η κρούση της μπάλας με τον τοίχο είναι ελαστική, τότε η γωνία ανάκλασης θα είναι 60º .

478.

Er_Sx_E_478

Μια δεξαμενή νερού αρχίζει να γεμίζει με την βοήθεια ενός σωλήνα του οποίου η παροχή μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Ο όγκος του νερού που μπήκε στη δεξαμενή μέχρι τη στιγμή που μηδενίστηκε η παροχή του σωλήνα είναι ίσος με 1.000 L .

479.

Er_Sx_E_479

Δύο πηγές Π1 και Π2 εκπέμπουν ήχο ίδιας συχνότητας fs . Ο παρατηρητής Α του σχήματος ακούει τον ήχο που προέρχεται από το αυτοκίνητο με μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τη συχνότητα του ήχου που προέρχεται από την πηγή Π1 .

480.

Er_Sx_E_480

Ο πίδακας του νερού που δημιουργείται κατά την έξοδο του νερού από τον σωλήνα θα φτάσει σε ύψος (αγνοώντας την αντίσταση του αέρα) μέχρι την ελεύθερη επιφάνεια του νερού.

481.

er_Sx_E_481

Σώμα Σ1 μάζας m κινείται με ταχύτητα υ σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σώμα Σ2 ίδιας μάζας m κινείται κατακόρυφα. Κάποια στιγμή τα δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά έχοντας ελάχιστα πριν την κρούση ίδιου μέτρου ταχύτητες υ. Θεωρώντας ότι τη στιγμή της κρούσης το συσσωμάτωμα που δημιουργείται δεν αναπηδά, το μέτρο της μεταβολής της ορμής του συστήματος των δύο σωμάτων λόγω της κρούσης είναι ίσο με μηδέν.

482.

Er_Sx_E_482

Δύο σώματα Σ1 και Σ2 ίδιας μάζας κινούνται οριζόντια πάνω στο ίδιο λείο οριζόντιο δάπεδο έχοντας ελάχιστα πριν την κρούση ίδιου μέτρου ταχύτητα υ, κινούμενα σε κάθετες διευθύνσεις, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά. το μέτρο της μεταβολής της ορμής του συστήματος των δύο σωμάτων λόγω της κρούσης είναι ίσο με μηδέν.

483.

Er_Sx_E_483

Ένα δοχείο με κατακόρυφα τοιχώματα περιέχει νερό μέχρι ύψος h . Προκειμένου η φλέβα που θα δημιουργηθεί να συναντά το έδαφος στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τη βάση του δοχείου, θα πρέπει να ανοιχτεί μια μικρή τρυπούλα σε ύψος x = h / 4 από τον πυθμένα.

484.

Er_Sx_E_484

Η γωνιακή ταχύτητα ενός δίσκου που περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδό του σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται στο σχήμα. Η γωνιακή επιτάχυνση στο χρονικό διάστημα από 0 ως t2 είναι μεγαλύτερη κατά μέτρο από τη γωνιακή επιτάχυνση στο χρονικό διάστημα από tως t5 .

485.

Er_Sx_E_485

Το σχήμα απεικονίζει το στιγμιότυπο ενός αρμονικού κύματος που διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα μια χρονική στιγμή t1 . Όταν το σημείο Α θα διέλθει από τη θέση ισορροπίας με θετική ταχύτητα, το σημείο Δ θα διέλθει από τη θέση ισορροπίας με αρνητική ταχύτητα.

486.

Er_Sx_E_486

Στο σχήμα απεικονίζεται η κατανομή των ταχυτήτων για ένα ρευστό που διαρρέει τον κυλινδρικό σωλήνα. Συμπεραίνουμε ότι ο συντελεστής ιξώδους για το ρευστό αυτό είναι διάφορος του μηδενός.

487.

Er_Sx_E_487

Στον κατακόρυφο σωλήνα του σχήματος ρέει ιδανικό ρευστό. Στην περιοχή Β και Γ το εμβαδόν της διατομής του σωλήνα είναι ίδιο ενώ στην περιοχή Α το εμβαδόν της διατομής του σωλήνα είναι μικρότερο. Για τις πιέσεις του ρευστού στα διάφορα σημεία του ρευστού ισχύουν pA < pB < pΓ .

488.

Er_Sx_E_488

Στην επιφάνεια ενός υγρού δύο σύγχρονες πηγές παράγουν κύματα ίδιου πλάτους και ίδιας συχνότητας. Για ένα σημείο Μ της επιφάνειας του υγρού, η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης y σε συνάρτηση με το χρόνο t είναι όπως στο διάγραμμα. Αν r1 και r2 είναι οι αποστάσεις του Μ από τις δύο πηγές, τότε |r1 – r2| = 1,5·λ και επιπλέον το σημείο είναι σημείο απόσβεσης.

489.

Er_Sx_E_489

Στο σχήμα βλέπουμε την εικόνα μιας χορδής της οποίας τα σημεία ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t1 . Το στιγμιότυπο αφορά κύμα που διαδίδεται προς τα δεξιά.

490.

Er_Sx_E_490

Στο διάγραμμα απεικονίζεται η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με το χρόνο. Στο σημείο 3 το σώμα βρίσκεται στη θέση της μέγιστης θετικής απομάκρυνσης.

491.

Er_Sx_E_491

Ο τροχός του σχήματος περιστρέφεται ως προς οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του έχοντας στροφορμή μέτρου L ως προς τον άξονα αυτό. Με κατάλληλη διαδικασία περιστρέφουμε τον τροχό κατά 90º χωρίς να μεταβληθεί το μέτρο της στροφορμής του (ο άξονας περιστροφής γίνεται κατακόρυφος). Το μέτρο της μεταβολής της στροφορμής του τροχού ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του είναι ίσο με μηδέν.

492.

Er_Sx_E_491

Ο τροχός του σχήματος περιστρέφεται ως προς οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του έχοντας στροφορμή μέτρου L ως προς τον άξονα αυτό. Με κατάλληλη διαδικασία περιστρέφουμε τον τροχό κατά 90º χωρίς να μεταβληθεί το μέτρο της στροφορμής του (ο άξονας περιστροφής γίνεται κατακόρυφος). Η μεταβολή του μέτρου της στροφορμής του τροχού ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του είναι ίση με μηδέν.

493.

Er_Sx_E_493

Στο δοχείο του σχήματος ισορροπεί κάποιο ιδανικό ρευστό. Η πίεση που επικρατεί στο σημείο Α είναι ίση με pΑ . Αφαιρώντας την τάπα στο σημείο Π και μετά την αποκατάσταση στρωτής και μόνιμης ροής η πίεση στο σημείο Α θα είναι μικρότερη από pΑ .

494.

Er_Sx_E_494

Ένας δίσκος εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδό του. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου σε συνάρτηση με το χρόνο. Στο χρονικό διάστημα από 0 ως t2  η στροφορμή του δίσκου έχει συνεχώς ίδια κατεύθυνση.

495.

Er_Sx_E_495

Δύο σώματα (1) και (2) ίδιας μάζας εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση δεμένα στα ελεύθερα άκρα ιδανικών και οριζοντίων ελατηρίων με σταθερές k1 και k2 . Στο διάγραμμα απεικονίζεται το διάγραμμα της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης τους σε συνάρτηση με τη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας. Ισχύει k1 > k2 .

496.

Er_Sx_E_496

Στο σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο ενός στάσιμου κύματος. Όταν το σημείο Α θα έχει μέγιστη θετική ταχύτητα το σημείο Γ θα είναι ακίνητο.

497.

Er_Sx_E_497

Η ροπή του ζεύγους των δυνάμεων που ασκούνται στην ομογενή ράβδο μήκους ΟΑ = L του σχήματος έχει μέτρο μεγαλύτερο από F1∙L .

498.

Er_Sx_E_498

Τα δύο σώματα του σχήματος έχουν ίδια μάζα και ίδια ακτίνα. Τη χρονική στιγμή t = 0 ασκείται σε ένα σημείο της περιφέρειάς τους ίδιου μέτρου δύναμη F με αποτέλεσμα να αρχίσουν να περιστρέφονται ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο τους. Την ίδια χρονική στιγμή t1 μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα θα έχει το δεξιό σώμα (κυκλικός δίσκος).

499.

Er_Sx_E_499

Στο σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο ενός εγκάρσιου αρμονικού κύματος που διαδίδεται προς τα αρνητικά. Για τις ταχύτητες των σημείων Α, Β και Γ ισχύουν: υΑ > 0, υΒ > 0, υΓ > 0 .

500.

Er_Sx_E_500

Στο σχήμα φαίνεται ένα υδραυλικό πιεστήριο (αρχή). Για τα έργα των δυνάμεων F1 και F2 ισχύει w1 = w2 (θεωρήστε αμελητέα την αύξηση της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας του ρευστού κατά τη μετακίνηση των εμβόλων).

Επιμέλεια Νεκτάριος Πρωτοπαπάς (τον οποίο ευχαριστούμε).

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 401 – 500

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Advertisements

12 σκέψεις σχετικά με το “Θεωρητικές ερωτήσεις 401 – 500 της Φυσικής Γ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s