Θεωρητικές ερωτήσεις 501 – 600 της Φυσικής Γ

Closeup_fly_electon_microscope

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Ο συνάδελφος, συγγραφέας Νεκτάριος Πρωτοπαπάς δίνει νέα διδακτική πνοή σε τετριμμένο υλικό (το σχολικό βιβλίο), ταυτόχρονα εξετάζει όλη την θεωρία της Φυσικής της Γ λυκείου μέσα από ένα πλήθος ερωτήσεων.

Τον ευχαριστούμε για την συνεισφορά του.

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500 

Οι ερωτήσεις 501 – 600 είναι:

501. Στη χορδή μιας κιθάρας, της οποίας τα άκρα είναι σταθερά στερεωμένα, δημιουργείται στάσιμο κύμα. Το μήκος της χορδής είναι ίσο με L . Πέντε (5) συνολικά σημεία (μαζί με τα άκρα) παραμένουν συνεχώς ακίνητα. Αν λ είναι το μήκος κύματος των κυμάτων από τη συμβολή των οποίων προήλθε το στάσιμο κύμα, τότε ισχύει λ = 2·L / 5 .

502. Πηγή απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υs από ακίνητο παρατηρητή. Η διεύθυνση της ταχύτητας της πηγής ταυτίζεται με την ευθεία που ενώνει την πηγή με τον παρατηρητή. Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα έχει μέτρο υ . Ο αριθμός των μέγιστων του ήχου, που φτάνουν στον παρατηρητή σε χρόνο Δt , είναι ΝA . Ο αριθμός ΝS των μέγιστων του ήχου, που εκπέμπει η πηγή στον ίδιο χρόνο, είναι ίσος με [υ / (υ – υS)]·ΝA .

503. Μια πλάκα εμβαδού Α και μάζας m αφήνεται χωρίς αρχική ταχύτητα να κινηθεί πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ . Μεταξύ της πλάκας και του επιπέδου υπάρχει στρώμα νευτώνειου υγρού πάχους d και συντελεστή ιξώδους n . H πλάκα θα κινηθεί στο κεκλιμένο επίπεδο με σταθερή επιτάχυνση.

504. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η εξίσωση της δύναμης επαναφοράς που του ασκείται είναι F = m·ω²·Α·συν (ω·t) . Επομένως τη χρονική στιγμή t = 0 η κινητική ενέργεια του σώματος είναι μέγιστη.

505. Σε μια μηχανική ταλάντωση της οποίας το πλάτος φθίνει χρονικά σύμφωνα με τη σχέση Α = Α0·e-Λ·t , όπου Α0 είναι το αρχικό πλάτος της ταλάντωσης και Λ είναι μια θετική σταθερά, ισχύει ότι το ποσοστό μείωσης του πλάτους ανά περίοδο είναι σταθερό.

506. Σφαίρα μάζας m1 πέφτει με ταχύτητα μέτρου υ1 σε ακίνητη σφαίρα μάζας m2 = 3·m1 και συγκρούεται ελαστικά και κεντρικά με αυτή. Αμέσως μετά την κρούση οι δύο σφαίρες κινούνται έχοντας αντίθετες ταχύτητες.

507. Σε οποιαδήποτε ομαλά μεταβαλλόμενη στροφική κίνηση ενός στερεού σώματος η γωνιακή επιτάχυνση και η μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας του στερεού έχουν ίδια κατεύθυνση.

508. Ένα απομονωμένο ομογενές άστρο, σφαιρικού σχήματος, περιστρέφεται γύρω από μία διάμετρό του, με γωνιακή ταχύτητα ω0 και έχει κινητική ενέργεια K0 . Στα τελευταία στάδια της ζωής του το άστρο συρρικνώνεται λόγω βαρυτικών δυνάμεων με αποτέλεσμα να μειώνεται η κινητική του ενέργεια.

509. Όταν ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, η ενέργεια της ταλάντωσης μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο.

510. Δύο όμοια ποτήρια είναι γεμάτα μέχρι το ίδιο ύψος με δύο διαφορετικά υγρά τα οποία ισορροπούν και βρίσκονται στον ίδιο τόπο. Στον πυθμένα των δύο ποτηριών αποκλείεται να επικρατεί η ίδια πίεση.

511. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση και στην κατάσταση συντονισμού δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας.

512. Μικρό σώμα εκτελεί μία κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δυο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και οι οποίες έχουν εξισώσεις y1 = A·ημ(10·π·t + π / 4) και y2 = A·ημ(10·π·t – π / 4) . Η εξίσωση της συνισταμένης κίνησης που εκτελεί το σώμα είναι yολ = 2·A·ημ(10·π·t) .

513. Όταν ένα κινούμενο νετρόνιο συγκρουστεί κεντρικά με πυρήνα πρωτίου (ένα πρωτόνιο) χάνει το 100% της ενέργειάς του.

514. Σε έναν οριζόντιο σωλήνα μεταβλητής διατομής ρέει ιδανικό ρευστό. Αν σε κάποια περιοχή του σωλήνα το εμβαδόν της διατομής μεγαλώσει κατά 20%, η ταχύτητα ροής του ρευστού στην περιοχή αυτή θα μικρύνει κατά 20%.

515. Απλός αρμονικός ταλαντωτής, ελατήριο-μάζα, με σταθερά ελατηρίου k = 400 N / m και μάζα m = 1 kg εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με συχνότητα διεγέρτη f = 5 / π Hz. Αν κάποια στιγμή τετραπλασιάσουμε τη μάζα, μετά την πάροδο των μεταβατικών φαινομένων, το σύστημα θα βρεθεί σε κατάσταση συντονισμού.

516. Αν η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος είναι y = 0,2·ημ[π·(6·t – 2·x)] στο S.I. , τότε το μήκος κύματος του κύματος είναι ίσο με 0,5 m .

517. Σε έναν υδραυλικό ανυψωτήρα τα δύο αβαρή κυλινδρικά έμβολα έχουν ακτίνες R1 και R2 αντίστοιχα (R1 < R2). Για να ανυψώσουμε ένα σώμα βάρους w που είναι τοποθετημένο στο μεγάλο έμβολο, θα πρέπει να ασκήσουμε στο έμβολο μικρή διατομής κατακόρυφη δύναμη μέτρου w·(R1² / R2²) .

518. Μικρό σώμα Σ εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση ως αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση , γύρω από το ίδιο σημείο και έχουν εξισώσεις x1 = A·ημ(ω·t) και x2 = 3·A·ημ(2·ω·t + π) . Η εξίσωση της σύνθετης αρμονικής ταλάντωσης είναι x = 2·A·ημ(ω·t + π) .

519. Σφαίρα μάζας m κινείται με ταχύτητα μέτρου υ και συγκρούεται πλάγια και ελαστικά με κατακόρυφο τοίχο. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής της σφαίρας λόγω της κρούσης είναι ίσο με μηδέν.

520. Σε έναν οριζόντιο σωλήνα σταθερής διατομής ρέει ιδανικό ρευστό πυκνότητας ρ . Σε χρονικό διάστημα Δt διέρχεται από μια διατομή του σωλήνα μάζα υγρού Δm . H παροχή του σωλήνα δίνεται από τη σχέση Π = ρ·(Δm / Δt) .

521. Ένα σώμα δεμένο στην άκρη κατακόρυφου ελατήριου του οποίου η άλλη άκρη είναι στερεωμένη ακλόνητα, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους A . Εάν διπλασιάσουμε το πλάτος της ταλάντωσης, η μέγιστη κινητική ενέργεια του σώματος θα διπλασιαστεί.

522. Σε μία φθίνουσα ταλάντωση, της οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση A = A0·e-Λ·t , ο λόγος δύο διαδοχικών πλατών προς την ίδια κατεύθυνση είναι σταθερός και ίσος με e-Λ·t , όπου Τ η περίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης.

523. Δυο σώματα Σ1 και Σ2 με ίσες μάζες κινούμενα σε κάθετες διευθύνσεις πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο με ίδιου μέτρου ταχύτητες συγκρούονται πλαστικά. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1 είναι ίσο με το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος Σ2 .

524. Σε έναν σωλήνα σταθερής διατομής που είναι κατακόρυφος και διαρρέεται από ιδανικό ρευστό ισχύει ότι στα σημεία του σωλήνα που βρίσκονται πιο ψηλά από το έδαφος η πίεση του ρευστού είναι μεγαλύτερη.

525. Αν η περίοδος ταλάντωσης μιας πηγής, που παράγει εγκάρσιο αρμονικό κύμα σε ένα ελαστικό μέσο, διπλασιαστεί, τότε η ταχύτητα διάδοσης του κύματος υποδιπλασιάζεται.

526. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις x1 = A1·ημ(ω·t + π / 2) και x2 = A2·ημ(ω·t + 3·π / 2) που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από το ίδιο σημείο, με A2 > A2 . Η σύνθετη ταλάντωση που προκύπτει έχει φάση απομάκρυνσης (ω·t + π / 2) και πλάτος A2 − A1 .

527. Στην ομαλά επιβραδυνόμενη στροφική κίνηση ενός ομογενούς κυλίνδρου γύρω από κάθετο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του, η στροφορμή του ως προς τον άξονα περιστροφής και η γωνιακή του επιτάχυνση έχουν αντίθετη κατεύθυνση.

528. Δύο όμοιες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 , που βρίσκονται στην επιφάνεια νερού, ταλαντώνονται με μηδενική αρχική φάση παράγοντας εγκάρσια αρμονικά κύματα ίδιου πλάτους Α και συχνότητας f τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα υ . Ένα σημείο Κ της επιφάνειας του υγρού απέχει αποστάσεις r1 και r2 από τις δύο πηγές. Η ελάχιστη συχνότητα των δύο πηγών ώστε το σημείο Κ αν είναι σημείο ενίσχυσης είναι ίσο με 2·υ / |r1 – r2| .

529. Ένα σώμα Σ πραγματοποιεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους, που πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο σημείο και στην ίδια διεύθυνση με διαφορετικές συχνότητες, οι οποίες διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. Αν η εξίσωση που περιγράφει την ιδιόμορφη ταλάντωση είναι ίση με xολ = 0,4·συν(2·π·t)·ημ(200·π·t) (S.I.), τότε η συχνότητα του διακροτήματος είναι ίση με 1 Ηz .

530. Σφαίρα Σ1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 μεγαλύτερης μάζας. Αποκλείεται οι δύο σφαίρες μετά την κρούση να κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

531. Η περίοδος του ωροδείκτη είναι 1 h.

532. Στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k είναι δεμένο σώμα μάζας m, το οποίο εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Αν κάποια στιγμή τετραπλασιάσουμε την μάζα του σώματος, χωρίς κάποια άλλη αλλαγή, η συχνότητα της ταλάντωσης θα υποδιπλασιαστεί.

533. Μια αντλία βρίσκεται στο επίπεδο της επιφάνειας μιας λίμνης. Το νερό, πυκνότητας ρ, με την βοήθεια της αντλίας διοχετεύεται σε οριζόντιο σωλήνα εμβαδού διατομής Α, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με την επιφάνεια της λίμνης. Αν η ταχύτητα με την οποία κινείται το νερό στον σωλήνα έχει μέτρο υ, τότε η ισχύς της αντλίας είναι ίση με Ρ = ρ·Α·υ³ .

534. Δύο όμοιες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 , που βρίσκονται στην επιφάνεια νερού, ταλαντώνονται με μηδενική αρχική φάση παράγοντας εγκάρσια αρμονικά κύματα ίδιου πλάτους Α και ίδιου μήκους κύματος λ . Ένα σημείο Κ απέχει από τις δύο πηγές αποστάσεις r1 = 3·λ / 4 και r2 = 5·λ / 2 . Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Κ μετά τη συμβολή είναι ίσο με σε A·√2 .

535. Σε μια πλάγια ελαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων Σ1 και Σ2 για τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας των δύο σωμάτων ισχύει ΔΚ1 = – ΔΚ2 .

536. Η πίεση που επικρατεί στον πυθμένα ενός ποτηριού που περιέχεται νερό σε ισορροπία είναι ίση με p1 . Αν βάλουμε στο ποτήρι ένα παγάκι, τότε η πίεση στον πυθμένα του ποτηριού, όταν υπάρξει και πάλι ισορροπία δεν θα αλλάξει.

537. Υλικό σημείο Α ελαστικού μέσου εκτελεί ταυτόχρονα δυο απλές αρμονικές ταλαντώσεις, στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Οι εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων είναι: y1 = A1·ημ(ω·t) και y2 = A2·ημ(ω·t + π / 2) . Αν Ε, Ε2 , Εολ  είναι οι ενέργειες ταλάντωσης για την πρώτη, για τη δεύτερη και για τη συνισταμένη ταλάντωση, τότε ισχύει Εολ = Ε1 + Ε2 . 

538. Ένας δίσκος εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη στροφική κίνηση γύρω από κάθετο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Από την κλίση της ευθείας στο διάγραμμα γωνιακής ταχύτητας-χρόνος του δίσκου μπορεί να προσδιοριστεί η γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου.

539. Στάσιμο κύμα δημιουργείται σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Μεταξύ δύο κοιλιών Κ1 και Κ2 υπάρχουν 4 συνολικά δεσμοί. Όταν το σημείο Κ1 είναι σε θέση μέγιστης θετικής απομάκρυνσης, τότε το σημείο Κ2 βρίσκεται στη θέση της μέγιστης αρνητικής απομάκρυνσής του.

540. Για να γεμίσουμε έναν κουβά με νερό με τη βοήθεια ενός λάστιχου ποτίσματος, απαιτείται χρόνος Δt . Αν με το δάχτυλο μας μειώναμε στο μισό την εγκάρσια διατομή στο σημείο εκροής, τότε ο χρόνος γεμίσματος θα ήταν ο μισός.

541. Κατά τη διάρκεια μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης ενός σώματος όταν το σώμα επιβραδύνεται, η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης μειώνεται.

542. Ένας ταλαντωτής τη χρονική στιγμή t = 0 έχει ενέργεια Ε0 και πλάτος ταλάντωσης Α0 . Το έργο της δύναμης της αντίστασης που ασκείται στον ταλαντωτή μέχρι τη στιγμή t , που το πλάτος της ταλάντωσής του έχει μειωθεί στο 1 / 2 της αρχικής του τιμής, είναι ίσο με 3·Ε0 / 4 .

543. Δύο υλικά σημεία Κ και Λ ενός ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα με μήκος κύματος λ, εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση με διαφορά φάσης Δφ = π / 2 rad . Οι θέσεις ισορροπίας τους απέχουν λ / 2 .

544. Ένα τρένο κατευθύνεται προς τούνελ το οποίο βρίσκεται σε κατακόρυφο βράχο και εκπέμπει ήχο. Ο ήχος που εκπέμπεται από το τρένο ανακλάται στο βράχο. Ένας ακίνητος παρατηρητής που βρίσκεται μεταξύ του τρένου και του βράχου ακούει τον ήχο που προέρχεται από το τρένο και τον ήχο που φτάνει από ανάκλαση. Ο ήχος που φτάνει από ανάκλαση έχει μικρότερη συχνότητα από τη συχνότητα που προέρχεται απευθείας από το τρένο.

545. Με τη βοήθεια του υδραυλικού ανυψωτήρα μπορούμε να κερδίσουμε σε δύναμη αλλά όχι σε ενέργεια.

546. Η εξίσωση x = 0,2·συν(4·π)∙ημ(100·π·t) (S.I.) μπορεί να περιγράφει μια περιοδική κίνηση στην οποία εμφανίζονται διακροτήματα.

547. Σύμφωνα με το νόμο του Bernoulli, κατά μήκος μιας ρευματικής γραμμής το άθροισμα της μηχανικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου παραμένει σταθερό.

548. Δύο όμοιες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 , που βρίσκονται στην επιφάνεια νερού, ταλαντώνονται με μηδενική αρχική φάση παράγοντας εγκάρσια αρμονικά κύματα ίδιου πλάτους Α και ίδιου μήκους κύματος λ . Σε ένα σημείο Κ της επιφάνειας του υγρού τα δύο κύματα από τις δύο πηγές φτάνουν με χρονική διαφορά Δt = 3·T / 2 . Το σημείο Κ μετά τη συμβολή σταματά να ταλαντώνεται.

549. Ένας δίσκος εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από κάθετο άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του έχοντας γωνιακή ταχύτητα ω0 και κινητική ενέργεια Κ . Στο σώμα ασκείται κατάλληλη ροπή δύναμης με αποτέλεσμα μετά από μία πλήρη περιστροφή ο δίσκος να έχει διπλασιάσει τη γωνιακή του ταχύτητα. Το έργο της ροπής της δύναμης είναι ίσο με 4·Κ .

550. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση είναι ίση με F . Το πηλίκο F / m παραμένει σταθερό σε σχέση με το χρόνο.

551. Ο συντελεστής ιξώδους ενός ρευστού είναι καθαρός αριθμός.

552. Απλός αρμονικός ταλαντωτής, ελατήριο – μάζα, με σταθερά ελατηρίου k = 25 N / m και μάζα m = 1 kg εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με συχνότητα διεγέρτη f = 5 / π Hz . Το σύστημα απορροφά ενέργεια από τον διεγέρτη κατά το βέλτιστο τρόπο.

553. Ένα λάστιχο ποτίσματος έχει εμβαδόν διατομής Α1 , η παροχή είναι Π1 και το νερό εξέρχεται από το λάστιχο με ταχύτητα υ1 . Ένα παιδί βάζει το δάχτυλο του στο άκρο του λάστιχου με σκοπό να στείλει το νερό πιο μακριά, οπότε καλύπτει με το δάχτυλο του τα 2 / 3 του ανοίγματος του άκρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η παροχή να γίνει ίση με τα 2 / 3 της αρχικής παροχής Π1 .

554. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η περίοδος του διεγέρτη είναι μικρότερη από την ιδιοπερίοδο του ταλαντωτή. Αυξάνοντας συνεχώς την περίοδο του διεγέρτη το σύστημα δεν θα μπορέσει να βρεθεί σε κατάσταση συντονισμού.

555. Ασκώντας ένα ζεύγος οριζοντίων δυνάμεων σε μια ελεύθερη ράβδο που ισορροπεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο προκαλούμε την περιστροφή της ράβδου. Αν διπλασιάσουμε το μέτρο και των δύο δυνάμεων, τότε το μέτρο της ροπής του ζεύγους τετραπλασιάζεται.

556. Ένας τροχός (όλη η μάζα είναι κατανεμημένη στην περιφέρειά του) κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση. Κάποια χρονική στιγμή t1 δύο σημεία Κ και Λ του τροχού που απέχουν απόσταση R από το δάπεδο έχουν ταχύτητα μέτρου υ1 . Τη χρονική αυτή στιγμή η ταχύτητα του κέντρου μάζας του τροχού είναι ίση με υ1·√2 / 2 .

557. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και γωνιακές συχνότητες ω1 και ω2 που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους και χωρίς αρχική φάση. Ο αριθμός των ταλαντώσεων που έχει πραγματοποιήσει το σώμα στο χρονικό διάστημα μεταξύ τριών διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους, είναι ίσος με (ω1 + ω2) / |ω1 – ω2| .

558. Πηγή εγκάρσιου κύματος ταλαντώνεται με συχνότητα f και πλάτος Α και δημιουργεί σε γραμμικό ελαστικό μέσο κύμα, που περιγράφεται από την εξίσωση: y = A·ημ[2·π·(t / T + x / λ)] . Όταν η πηγή του κύματος ταλαντώνεται με διπλάσια περίοδο και το ίδιο πλάτος, δημιουργεί στο ίδιο ελαστικό μέσο κύμα, που περιγράφεται από την εξίσωση y = A·ημ[2·π·(t / T + x / λ)] .

559. Παρατηρητής Α κινείται με σταθερή ταχύτητα στο ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει δύο ακίνητες ηχητικές πηγές, που εκπέμπουν τους ίδιους ήχους με συχνότητες fs και μήκος κύματος λs. Ο παρατηρητής κατευθύνεται από την πηγή Α προς την πηγή Β. Ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται τους ήχους από τις δύο πηγές Α και Β με αντίστοιχες συχνότητες fΑ , fΒ και μετρά αντίστοιχα μήκη κύματος λΑ , λΒ . Επομένως ισχύει: fΒ < fS < fA και λB > λS > λA .

560. Η ροπή αδράνειας ενός σώματος σταθερής μάζας έχει μόνο μία τιμή.

561. Ένα στάσιμο κύμα περιγράφεται από την εξίσωση y = 0,1·συν(2·π·x)∙ημ(π·t) (S.I.) . Η ταχύτητα διάδοσης των αρχικών κυμάτων από τις οποίες προήλθε το στάσιμο κύμα είναι ίση με 2 m / s .

562. Σε μία φθίνουσα ταλάντωση, το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση A = A0·e-(ln2·t)  (S.I.) . Μετά από 1 s το πλάτος της ταλάντωσης θα έχει μειωθεί κατά 50% .

563. Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων με περιόδους Τ1 και Τ2  δημιουργούνται διακροτήματα. Η περίοδος των διακροτημάτων ισούται με |Τ1 – Τ2|.

564. Σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο (1) μήκους L δημιουργείται στάσιμο κύμα έτσι ώστε το ένα άκρο του μέσου να είναι δεσμός και το άλλο άκρο να είναι κοιλία. Μεταξύ των δύο άκρων υπάρχουν άλλοι 4 δεσμοί. Αν λ είναι το μήκος κύματος των αρχικών κυμάτων από το οποίο προήλθε το στάσιμo κύμα ισχύει L = 2·λ .

565. Μια πηγή S, που εκπέμπει ήχο συχνότητας fs , κινείται σε περιφέρεια κύκλου ακτίνας R με ταχύτητα σταθερού μέτρου υs . Η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ένας ακίνητος παρατηρητής που βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου είναι μεγαλύτερη από τη συχνότητα fs .

566. Ένας αρμονικός ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Όταν η συχνότητα του διεγέρτη παίρνει τις τιμές f1 = 4 Hz και f2 = 9 Hz , το πλάτος της ταλάντωσης είναι το ίδιο. Θα έχουμε μεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης, όταν η συχνότητα του διεγέρτη πάρει την τιμή 10 Ηz .

567. Όταν ένα ιδανικό ρευστό ρέει σε σωλήνα μεταβλητής διατομής, σε ένα τμήμα του ρευστού το ‘’περιβάλλον’’ ρευστό ασκεί σε αυτό μη συντηρητικές δυνάμεις με συνέπεια να μεταβάλλεται η μηχανική του ενέργεια.

568. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και γωνιακές συχνότητες ω1 και ω2 που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους και χωρίς αρχική φάση. Το πλάτος της ταλάντωσης μηδενίζεται για πρώτη φορά τη χρονική στιγμή t1 = π / |ω1 – ω2| .

569. Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 μηδενικής αρχικής φάσης, που βρίσκονται αντίστοιχα στα σημεία Κ και Λ της επιφάνειας υγρού παράγουν πανομοιότυπα εγκάρσια αρμονικά κύματα με ίδιο πλάτος, ίσες συχνότητες f και ίσα μήκη κύματος λ . Αν η απόσταση των σημείων Κ και Λ είναι d = 2·λ , τότε μεταξύ των σημείων Κ και Λ υπάρχουν 3 υπερβολές ενίσχυσης και 4 υπερβολές απόσβεσης.

570. Παρατηρητής ενώ πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα μέτρου υΑ σε ακίνητη ηχητική πηγή αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας fΑ . Αν η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι ίση με υ , τότε η συχνότητα fs του ήχου που εκπέμπει η πηγή είναι ίση με [(υ + υΑ) / υ]·fA . 

571. Σε δύο δίσκους Δ1 και Δ2 που περιστρέφονται έχοντας ίδια γωνιακή ταχύτητα ω0 ασκείται η ίδια ροπή δύναμης με αποτέλεσμα να αρχίσουν να μειώνουν τη γωνιακή τους ταχύτητα. Γρηγορότερα θα σταματήσει ο δίσκος με τη μεγαλύτερη ροπή αδράνειας.

572. Η περίοδος των διακροτημάτων που παρουσιάζει η σύνθετη κίνηση ενός ταλαντούμενου σώματος είναι ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών της απομάκρυνσης του σώματος από τη θέση ισορροπίας του.

573. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η εξίσωση της ταχύτητάς του είναι υ = ω·Α·ημ(ω·t) . Επομένως η εξίσωση της επιτάχυνσής του είναι α = – ω²·A·ημ(ω·t) .

574. Σε μια μηχανική ταλάντωση της οποίας το πλάτος φθίνει χρονικά σύμφωνα με τη σχέση Α=Α0·e-Λ·t , όπου Α0 είναι το αρχικό πλάτος της ταλάντωσης και Λ είναι μια θετική σταθερά, ισχύει ότι οι μειώσεις του πλάτους σε κάθε περίοδο είναι σταθερές.

575. Κατά μήκος του θετικού ημιάξονα Οx διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Το σημείο O της θέσης x = 0 τη χρονική στιγμή t = 0 διέρχεται από τη θέση ισορροπίας με θετική ταχύτητα. Τη χρονική στιγμή t1 = T το σημείο Κ της θέσης xK = 3·λ / 2 έχει ταχύτητα μέγιστου μέτρου.

576. Άνθρωπος βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια και κοντά στο κέντρο οριζόντιου δίσκου που περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω1 γύρω από άξονα κάθετο στο κέντρο του. Η κινητική ενέργεια του συστήματος είναι ίση με Κ1 . Αν ο άνθρωπος μετακινηθεί στην περιφέρεια του δίσκου, τότε η κινητική ενέργεια του συστήματος θα γίνει Κ2 > Κ1 .

577. Δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο σημείο, έχουν την ίδια διεύθυνση και συχνότητα, και πλάτη Α1 και Α2 . Αν οι ταλαντώσεις αυτές παρουσιάζουν χρονική διαφορά Τ / 2 , τότε το πλάτος Α της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει από τη σύνθεσή τους είναι A = A1 + Α2 .

578. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση είναι ίση με F. Το πηλίκο F / x , όπου x η απομάκρυνση παραμένει σταθερό σε σχέση με το χρόνο.

579. Παρατηρητής, ο οποίος αρχικά ηρεμούσε, ξεκινά τη χρονική στιγμή t = 0 να πλησιάζει προς ακίνητη ηχητική πηγή εκτελώντας ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Η πηγή εκπέμπει συνεχή ήχο σταθερής συχνότητας. Η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής μέχρι να φθάσει στην πηγή αυξάνεται γραμμικά σε συνάρτηση με το χρόνο.

580. Ένας καλλιτέχνης του πατινάζ περιστρέφεται. Στην αρχή ο καλλιτέχνης έχει τα χέρια απλωμένα και στη συνέχεια τα συμπτύσσει μειώνοντας τη ροπή αδράνειάς του στο 80% της αρχικής της τιμής. Επομένως η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του καλλιτέχνη θα αυξηθεί κατά 80% .

581. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους και διεύθυνσης. Οι συχνότητες f1 και f2 (f1 < f2) των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται διακρότημα. Αν η συχνότητα f2 προσεγγίσει τη συχνότητα f1 , χωρίς να την ξεπεράσει, η συχνότητα του διακροτήματος θα μειωθεί.

582. Σε γυάλινη πλάκα (1) απλώνουμε μέλι και κατόπιν τοποθετούμε πάνω από αυτό γυάλινη πλάκα (2). Στη συνέχεια κινούμε την πλάκα (2) με σταθερή ταχύτητα, ενώ έχουμε σταθεροποιήσει την πλάκα (1). Αν το μέλι συμπεριφέρεται ως νευτώνειο ρευστό, τότε το μέτρο της οριζόντιας δύναμης που ασκούμε στην πλάκα (2), ώστε να κινείται με σταθερή ταχύτητα, είναι ανάλογο με την απόσταση μεταξύ των πλακών.

583. Δύο όμοιες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 , που βρίσκονται στην επιφάνεια νερού, ταλαντώνονται με μηδενική αρχική φάση παράγοντας εγκάρσια αρμονικά κύματα ίδιου πλάτους Α και γωνιακής συχνότητας ω. Σε ένα σημείο Κ της επιφάνειας του υγρού τα δύο κύματα από τις δύο πηγές φτάνουν με διαφορά φάσης Δφ = π rad. Το σημείο Κ μετά τη συμβολή έχει μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης 2·ω·Α .

584. Ανοίγουμε μια βρύση και δημιουργεί μια υδάτινη φλέβα νερού. Καθώς κατεβαίνει η φλέβα στο σημείο όπου η ταχύτητά της έχει αυξηθεί κατά 25% σε σχέση με την ταχύτητα της φλέβας κοντά στη βρύση, το εμβαδόν της διατομής θα έχει γίνει ίσο με το 80% του εμβαδού της διατομής της φλέβας κοντά στη βρύση.

585. Σε μία φθίνουσα ταλάντωση, το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση A = A0·e-Λ·t (S.I.). Τη χρονική στιγμή t = 0 η ενέργεια της ταλάντωσης είναι ίση με Ε0 . Μετά από 1 s η ενέργεια της ταλάντωσης έχει μειωθεί κατά 75% .

586. Ένα ομογενές σώμα με κανονικό γεωμετρικό σχήμα κυλίεται, χωρίς να ολισθαίνει. Η κινητική ενέργεια του σώματος λόγω της μεταφορικής κίνησης είναι ίση με το 50% της συνολικής κινητικής του ενέργειας. Το γεωμετρικό σχήμα του σώματος μπορεί να είναι τροχός που έχει τη μάζα κατανεμημένη στην περιφέρειά του.

587. Σώμα μάζας m1 είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζοντίου ελατηρίου και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Όταν διέρχεται από τη θέση ισορροπίας συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα ίσης μάζας. Το πλάτος της νέας ταλάντωσης θα είναι ίσο με Α / 2 .

588. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δυο ταλαντώσεις ίδιου πλάτους, ίδιας διεύθυνσης, που εξελίσσονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με χρονικές εξισώσεις: x1 = Α·ημ(2·π·f1·t) και x2 = Α·ημ(2·π·f2·t) και συχνότητες f1 και f2 , που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. Αν η σύνθετη ταλάντωση που εκτελεί το σώμα εμφανίζει διακροτήματα, τότε η απομάκρυνση του από τη θέση ισορροπίας μηδενίζεται κάθε 1 / (f1 + f2) .

589. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο στην ίδια διεύθυνση και έχουν διαφορά φάσης 90º και πλάτη Α1 και Α2 , το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης είναι ίσο με √(A1² + A2²) .

590. Περιπολικό της αστυνομίας έχει τη σειρήνα του σε λειτουργία και καταδιώκει ένα αυτοκίνητο. Το περιπολικό και το αυτοκίνητο κινούνται επάνω στην ίδια ευθεία. Αν ο οδηγός του αυτοκινήτου, κατά την προσπάθεια διαφυγής του, αντιλαμβάνεται τον ήχο της σειρήνας με μικρότερη συχνότητα σε σχέση με τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο οδηγός του περιπολικού, τότε το περιπολικό δεν θα φτάσει ποτέ το
αυτοκίνητο.

591. Μια γεννήτρια που μπορεί να παράγει διαφόρων συχνοτήτων ακουστούς ήχους βρίσκεται κοντά σε ένα παλλόμενο διαπασών που παράγει ήχο συχνότητας 514 Hz . Διακρότημα συχνότητας 4 Hz επιτυγχάνεται για δύο τιμές συχνοτήτων της γεννήτριας.

592. Κατά τη διάρκεια μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης ενός σώματος όταν η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται, αυξάνεται και η απόστασή του από τη θέση ισορροπίας.

593. Ένας δίσκος εκτελεί ομαλή στροφική κίνηση γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του έχοντας κινητική ενέργεια Κ, ροπή αδράνειας Ι και στροφορμή L ως προς τον άξονα περιστροφής του. Ισχύει: K = L / (2·I) .

594. Το διάγραμμα της συνάρτησης  y = A·ημ{2·π·[σταθ – (x / λ)]} είναι στιγμιότυπο κύματος.

595. Σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιου πλάτους και διεύθυνσης. Οι συχνότητες f1 και f2 (f2 > f1) αντίστοιχα των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν μεταξύ τους 2 Hz , με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται διακρότημα. Αν η συχνότητα f1 αυξηθεί κατά 4 Hz , ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους θα παραμείνει ίδιος.

596. Σημειακή πηγή S που κινείται με ταχύτητα υs , εκπέμπει ήχο σταθερής συχνότητας fs και μήκους κύματος λs , πλησιάζει προς ακίνητο παρατηρητή Α, πάνω στην ευθεία που διέρχεται από την πηγή και τον παρατηρητή. Το μήκος κύματος του ήχου (λA) που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι λA = λs + υs·T .

597. Ένας σωλήνας έχει διατομή εμβαδού Α και στο εσωτερικό του ρέει ιδανικό ρευστό πυκνότητας ρ , με ταχύτητα υ . Το υγρό εξερχόμενο από το σωλήνα πέφτει κάθετα πάνω σε μια ακίνητη επιφάνεια εμβαδού Α και απομακρύνεται από αυτή ρέοντας πάνω σε αυτή. Δηλαδή μετά την πρόσπτωση, στην αρχική διεύθυνση κίνησης οι μάζες δεν έχουν ταχύτητα. Η κάθετη δύναμη που ασκεί η επιφάνεια στο υγρό δίνεται από τη σχέση F = ρ·Α·υ² / 2 .

598. Όταν ένα μηχανικό κύμα μεταβαίνει από ένα ελαστικό μέσο (1) σε ένα ελαστικό μέσο (2), όπου διαδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα, το μήκος κύματος μειώνεται.

599. Ένας ταλαντωτής τη χρονική στιγμή t = 0 έχει ενέργεια ταλάντωσης Ε και πλάτος ταλάντωσης Α0 . Τη χρονική στιγμή t1 που έχει χάσει τα 15 / 16 της αρχικής του ενέργειας, το πλάτος της ταλάντωσής του είναι Α0 / 16 .

600. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση όταν μειώνεται το μέτρο της ταχύτητας του σώματος που ταλαντώνεται, μειώνεται και το μέτρο της δύναμης επαναφοράς που του ασκείται.

Επιμέλεια Νεκτάριος Πρωτοπαπάς (τον οποίο ευχαριστούμε).

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500 

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Advertisements

2 σκέψεις σχετικά με το “Θεωρητικές ερωτήσεις 501 – 600 της Φυσικής Γ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s