Απαντήσεις στις 501 – 600 θεωρητικές ερωτήσεις της Φυσικής Γ λυκείου

Insect_from_above_electron_23

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Ο συνάδελφος, συγγραφέας Νεκτάριος Πρωτοπαπάς δίνει νέα διδακτική πνοή σε τετριμμένο υλικό (το σχολικό βιβλίο), ταυτόχρονα εξετάζει όλη την θεωρία της Φυσικής της Γ λυκείου μέσα από ένα πλήθος ερωτήσεων.

Τον ευχαριστούμε για την συνεισφορά του.

Θα δημοσιεύσουμε τμηματικά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των ερωτήσεων, σε διαφορετικές αναρτήσεις.

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500

Ερωτήσεις 501 – 600

Οι απαντήσεις 501 – 600 είναι:

501. Λάθος. Ισχύει L = 4·λ / 2 και επομένως λ = L / 2 .

502. Λάθος. Ισχύει fA = [υ / (υ – υs)]·fs ⇒ NA / Δt = [υ / (υ – υs)]·(Ns / Δt) ⇒ Ns = [(υ – υs) / υ]·NA .

503. Λάθος. Σύμφωνα με τη σχέση α = ΣF / m ⇒ α = (m·g·ημφ – Τ) / m ⇒ α = [m·g·ημφ – (n·A·υ / d)] / m προκύπτει ότι η πλάκα κινείται με επιτάχυνση η οποία μειώνεται μέχρι που κάποια στιγμή μηδενίζεται.

504. Λάθος. Τη χρονική στιγμή t = 0 η δύναμη επαναφοράς που ασκείται στο σώμα είναι μέγιστη και ίση με F = +m·ω²·Α . Δηλαδή το σώμα βρίσκεται στη θέση της μέγιστης αρνητικής απομάκρυνσης και έχει ταχύτητα μηδέν, οπότε και η κινητική του ενέργεια θα είναι ίση με μηδέν.

505. Σωστό.

506. Σωστό. Εφαρμόζοντας τους τύπους της κεντρικής ελαστικής κρούσης προκύπτει: υ1΄= – υ/ 2 και υ2΄= υ/ 2 .

507. Σωστό.

508. Λάθος. Επειδή η στροφορμή μένει σταθερή, σύμφωνα με τη σχέση Κ = L² / (2·I) και επειδή η ροπή αδράνειας του άστρου μειώνεται, προκύπτει ότι η κινητική ενέργεια του άστρου αυξάνεται.

509. Λάθος. Η ενέργεια της ταλάντωσης μένει σταθερή.

510. Σωστό. Λόγω της διαφορετικής πυκνότητας των δύο υγρών αποκλείεται να επικρατεί η ίδια υδροστατική πίεση και κατά συνέπεια και η ίδια συνολική πίεση (μαζί με την ατμοσφαιρική) στους πυθμένες των δύο ποτηριών.

511. Λάθος. Υπάρχουν απώλειες ενέργειας οι οποίες αναπληρώνονται από τον διεγέρτη.

512. Λάθος. Εφαρμόζοντας τους τύπους στη σύνθεση των ταλαντώσεων προκύπτει ότι η
εξίσωση της συνισταμένης κίνησης που εκτελεί το σώμα είναι yολ = Α·√2·ημ(10·π·t) .

513. Σωστό. Λόγω της ελαστικής κρούσης μεταξύ των δύο σωμάτων που έχουν ίδια μάζα, το νετρόνιο ακινητοποιείται οπότε χάνει το 100% της ενέργειάς του.

514. Λάθος. Εφαρμόζοντας την εξίσωση της συνέχειας προκύπτει ότι η ταχύτητα ροής
γίνεται ίση με 5·υ / 6 , δηλαδή μειώνεται κατά 100 / 6 % .

515. Σωστό. Τετραπλασιάζοντας την μάζα η ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή θα γίνει ίση με f0΄ = 5 / π Hz , δηλαδή ίση με τη συχνότητα του διεγέρτη, οπότε το σύστημα θα βρεθεί σε
κατάσταση συντονισμού.

516. Λάθος. Το μήκος κύματος του κύματος είναι ίσο με 1 m.

517. Σωστό, όπως θα προκύψει από την εφαρμογή της αρχής του Pascal.

518. Λάθος. Οι δύο ταλαντώσεις που συνθέτουμε δεν έχουν το ίδιο ω, οπότε δεν μπορεί να προκύψει η εξίσωση που μας δίνεται.

519. Λάθος. Η ορμή της σφαίρας μεταβάλλεται (το μέτρο της μόνο μένει σταθερό), οπότε το μέτρο της μεταβολής της ορμής της σφαίρας αποκλείεται να είναι ίσο με μηδέν.

520. Λάθος. Είναι Π= ΔV / Δt και χρησιμοποιώντας τον ορισμό της πυκνότητας προκύπτει Π = (1 / ρ)·(Δm / Δt) .

521. Λάθος. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της ταλάντωσης, τετραπλασιάζεται η ενέργεια της ταλάντωσης και κατά συνέπεια τετραπλασιάζεται και η μέγιστη κινητική ενέργεια του σώματος.

522. Λάθος. Ο λόγος δύο διαδοχικών πλατών προς την ίδια κατεύθυνση είναι σταθερός και ίσος με Α0 / Α1 = Α1 / Α2 = eΛ·t .

523. Σωστό. Επειδή διατηρείται η ορμή του συστήματος, ισχύει Δp1 = – Δp2 , οπότε οι
μεταβολές των ορμών των δύο σωμάτων είναι κατά μέτρο ίσες.

524. Λάθος. Στα σημείο του σωλήνα που βρίσκονται πιο ψηλά από το έδαφος η πίεση του
ρευστού είναι μικρότερη.

525. Λάθος. Η ταχύτητα διάδοσης δεν θα αλλάξει γιατί εξαρτάται μόνο από το μέσο
διάδοσης και όχι από την πηγή.

526. Λάθος. Η σύνθετη ταλάντωση που προκύπτει έχει φάση απομάκρυνσης (ωt + 3π/2) και πλάτος A2 − A.

527. Σωστό.

528. Λάθος. Ισχύει: |r1 – r2|= N·λ ⇒|r1 – r2|= N·(υ / f) ⇒ f = N·υ /|r1 – r2|. Για να είναι η συχνότητα η ελάχιστη δυνατή πρέπει Ν = 1. Δηλαδή fmin = υ /|r1 – r2|.

529. Λάθος. Συγκρίνοντας την εξίσωση που δίνεται με την εξίσωση της θεωρίας προκύπτει ότι οι συχνότητες των αρχικών ταλαντώσεων είναι 101 Hz και 99 Ηz , οπότε η
συχνότητα του διακροτήματος θα είναι ίση με 2 Ηz .

530. Λάθος. Με τη χρήση των τύπων της ελαστικής κρούσης προκύπτει υ1΄< 0 και υ2΄> 0 ,
δηλαδή οι δύο σφαίρες μετά την κρούση κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

531. Λάθος. Η περίοδος του ωροδείκτη είναι 12 h.

532. Λάθος. Η συχνότητα της ταλάντωσης δεν θα αλλάξει καθώς αυτή καθορίζεται από τη
συχνότητα του διεγέρτη.

533. Λάθος. Για την ισχύ της αντλίας ισχύει: Ρ = WF / Δt ⇒ Ρ = ΔΚ / Δt ⇒ Ρ = (½·m·υ²) / Δt ⇒ Ρ = {½·(ρ·ΔV)·υ²} / Δt , ισχύει Π = ΔV / Δt , άρα Ρ = ½·ρ·Π·υ² , ισχύει Π = Α·υ , τελικά Ρ = ½·ρ·Α·υ³ .

534. Σωστό, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου Α΄ = |2·Α·συν{2·π·(r1 – r2) / (2·λ)} .

535. Σωστό, λόγω της διατήρησης της κινητικής ενέργειας του συστήματος των δύο
σωμάτων.

536. Λάθος, η πίεση θα αυξηθεί, λόγω της επιπλέον πίεσης που θα προκαλέσει το βάρος του πάγου.

537. Σωστό, καθώς η διαφορά φάσης των δύο ταλαντώσεων είναι ίση με Δφ = π / 2 rad .

538. Σωστό.

539. Λάθος. Αφού υπάρχουν 4 συνολικά δεσμοί οι δύο κοιλίες είναι σε αντίθεση φάσης.
Επομένως όταν το σημείο Κ1 είναι σε θέση μέγιστης θετικής απομάκρυνσης, τότε και το
σημείο Κ2 βρίσκεται στη θέση της μέγιστης θετικής απομάκρυνσής του.

540. Λάθος. Ο χρόνος γεμίσματος θα ήταν ο ίδιος, αφού η παροχή δεν αλλάζει.

541. Λάθος. Όταν το σώμα επιβραδύνεται, κινείται προς ακραίες θέσεις ταλάντωσης, οπότε η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης αυξάνεται.

542. Λάθος. Το έργο της δύναμης της αντίστασης είναι πάντα αρνητικό και προκύπτει εδώ
ίσο με – 3·Ε0 / 4 .

543. Λάθος. Οι θέσεις ισορροπίας τους απέχουν λ / 4 .

544. Λάθος. Ο ήχος που φτάνει από ανάκλαση έχει ίση συχνότητα με τη συχνότητα που
προέρχεται απευθείας από το τρένο.

545. Σωστό.

546. Λάθος. Η εξίσωση που δίνεται x = 0,2·συν(4·π)∙ημ(100·π·t) , στο S.I. δεν έχει μέσα στον όρο του συνημιτόνου τη μεταβλητή του χρόνου t , οπότε δεν μπορεί να περιγράφει διακρότημα.

547. Λάθος. Σύμφωνα με το νόμο του Bernoulli, κατά μήκος μιας ρευματικής γραμμής το
άθροισμα της μηχανικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου και της πίεσης παραμένει
σταθερό.

548. Σωστό. Η χρονική διαφορά Δt = 3·T / 2 αντιστοιχεί σε διαφορά δρόμων |r1 – r2|= 3·λ / 2 , δηλαδή σε περιττό πολλαπλάσιο του μισού μήκους κύματος. Επομένως το σημείο Κ μετά τη συμβολή σταματά να ταλαντώνεται.

549. Λάθος. Ο διπλασιασμός της γωνιακής ταχύτητας έχει ως αποτέλεσμα τον τετραπλασιασμό της κινητικής ενέργειας του δίσκου. Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας προκύπτει ότι το έργο της ροπής της δύναμης είναι ίσο με 3·Κ .

550. Λάθος. Το πηλίκο F / m δίνει την επιτάχυνση, η οποία στην ταλάντωση δεν παραμένει
σταθερή σε σχέση με το χρόνο.

551. Λάθος. Ο συντελεστής ιξώδους ενός ρευστού έχει μονάδες μέτρησης.

552. Λάθος. Η ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή είναι ίση με f0 = 2,5 / π Hz , που είναι διαφορετική από την συχνότητα του διεγέρτη, οπότε το σύστημα δεν είναι σε συντονισμό και επομένως το σύστημα δεν απορροφά ενέργεια από τον διεγέρτη κατά το βέλτιστο
τρόπο.

553. Λάθος. Η παροχή δεν αλλάζει.

554. Λάθος. Αρχικά η συχνότητα του διεγέρτη είναι μεγαλύτερη από την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. Αυξάνοντας συνεχώς την περίοδο του διεγέρτη (δηλαδή μειώνοντας τη συχνότητά του), κάποια στιγμή fδ = f0 , οπότε το σύστημα θα μπορέσει να βρεθεί σε κατάσταση συντονισμού.

555. Λάθος. Το μέτρο της ροπής του ζεύγους διπλασιάζεται.

556. Σωστό. Για τα σημεία αυτά του τροχού ισχύει: υ1 = υcm·√2 ⇒ υcm = υ1·√2 / 2 .

557. Σωστό. Ισχύει Δt = Ν·T ⇒ 2·Tδ = Ν·T ⇒ 2·(1 / fδ) = Ν·(1 / f) ⇒ N = 2·f / fδ ⇒ N = {2·(f+ f2) / 2} / |f– f2| ⇒ N = (ω+ ω2) / |ω– ω2| .

558. Σωστό. Ο διπλασιασμός της περιόδου επιφέρει και διπλασιασμό του μήκους κύματος. Οπότε αντικαθιστώντας στην εξίσωση του κύματος και απλοποιώντας προκύπτει η μορφή που μας δίνεται.

559. Λάθος. Για τα μήκη κύματος ισχύουν λΒ = λS = λαφού οι ηχητικές πηγές είναι ακίνητες. Επίσης για τις συχνότητες ισχύει: fA < f< fB .

560. Λάθος. Η ροπή αδράνειας ενός σώματος έχει άπειρες τιμές ανάλογα με τον άξονα
περιστροφής.

561. Λάθος. Από την εξίσωση που μας δίνεται προκύπτουν λ = 1 m και Τ = 2 s . Οπότε η ταχύτητα διάδοσης των αρχικών κυμάτων από τις οποίες προήλθε το στάσιμο κύμα είναι ίση με 0,5 m / s .

562. Σωστό. Αντικαθιστώντας στην εξίσωση προκύπτει Α = Α0 / 2, δηλαδή το πλάτος της
ταλάντωσης θα έχει μειωθεί κατά 50% .

563. Λάθος. Για την περίοδο του διακροτήματος ισχύει Tδ = T1·T/ |T– T2| , με απόδειξη .

564. Λάθος. Προκύπτει L = 5·λ / 4 .

565. Λάθος. Είναι συνεχώς ίση με fS .

566. Λάθος. Θα έχουμε μεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης, όταν η συχνότητα του διεγέρτη
πάρει τιμές μεταξύ των 4 Ηz και των 9 Ηz .

567. Σωστό.

568. Σωστό.

569. Λάθος. Μεταξύ των σημείων Κ και Λ υπάρχουν 2 υπερβολές ενίσχυσης (και μια ευθεία η μεσοκάθετος με ενισχυτικά σημεία) και 4 υπερβολές απόσβεσης.

570. Λάθος. Η συχνότητα fS του ήχου που εκπέμπει η πηγή είναι ίση με {υ / (υ + υΑ)}·f.

571. Λάθος. Ο δίσκος με τη μεγαλύτερη ροπή αδράνειας θέλει περισσότερο χρόνο.

572. Λάθος. Η περίοδος των διακροτημάτων που παρουσιάζει η σύνθετη κίνηση ενός ταλαντούμενου σώματος είναι ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους και όχι της απομάκρυνσης.

573. Λάθος. Η απλή αρμονική ταλάντωση έχει αρχική φάση 3·π / 2 rad , γεγονός που δεν περιγράφεται από την αντίστοιχη χρονική εξίσωση της επιτάχυνσής που δίνεται.

574. Λάθος. Οι μειώσεις του πλάτους σε κάθε περίοδο δεν είναι σταθερές (σταθερό είναι το ποσοστό μείωσης του πλάτους).

575. Λάθος. Το σημείο Κ (xK = 3·λ / 2) τη χρονική στιγμή t1 = T δεν έχει ξεκινήσει να ταλαντώνεται, οπότε η ταχύτητά του είναι μηδέν.

576. Λάθος. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του ανθρώπου η στροφορμή του συστήματος μένει σταθερή. Οπότε σύμφωνα με τη σχέση K = L² / (2·I) και με δεδομένο ότι η ροπή αδράνειας του συστήματος αυξάνεται, προκύπτει ότι η κινητική ενέργεια του συστήματος μειώνεται.

577. Λάθος. Αν οι ταλαντώσεις αυτές παρουσιάζουν χρονική διαφορά Τ / 2 , τότε θα έχουν διαφορά φάσης Δφ = π rad , οπότε το πλάτος Α της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει από τη σύνθεσή τους είναι A = |A1 – A2| .

578. Σωστό. Το πηλίκο F / x ισούται με – D , το οποίο παραμένει σταθερό σε σχέση με το χρόνο.

579. Σωστό.

580. Λάθος. Εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της στροφορμής προκύπτει ότι η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του καλλιτέχνη θα γίνει ίση με ω΄ = 5·ω / 4 , δηλαδή θα αυξηθεί κατά 25%.

581. Σωστό, αφού fδ = |f1 – f2| .

582. Λάθος. Είναι αντιστρόφως ανάλογο με την απόσταση μεταξύ των πλακών.

583. Λάθος. Το σημείο Κ μετά τη συμβολή σταματά να ταλαντώνεται.

584. Σωστό, όπως θα προκύψει από την εξίσωση της συνέχειας.

585. Σωστό. Μετά από 1 s το πλάτος της ταλάντωσης θα έχει γίνει ίσο με Α0 / 2 , οπότε η ενέργεια που θα έχει απομείνει θα είναι ίση με Ε0 / 4 και θα εχει μειωθεί κατά 75% σε σχέση με την αρχική της τιμή.

586. Σωστό.

587. Λάθος. Μετά την κρούση το σώμα μάζας m1 ακινητοποιείται και δεν πραγματοποιείται καμία νέα ταλάντωση.

588. Σωστό. Ισχύει Δt = Τ / 2 ⇒ Δt = (1 / f) / 2 ⇒ Δt = 1 / 2·f  ⇒ Δt = 1 / 2·{(f+ f2) / 2} ⇒ Δt = 1 / (f+ f2) .

589. Σωστό.

590. Σωστό. Αφού αντιλαμβάνεται τον ήχο της σειρήνας με μικρότερη συχνότητα σε σχέση με τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο οδηγός του περιπολικού, τότε
σημαίνει ότι απομακρύνεται από το περιπολικό.

591. Σωστό. Διακρότημα συχνότητας 4 Hz επιτυγχάνεται για τις τιμές συχνοτήτων της γεννήτριας f= 510 Hz και f= 518 Hz .

592. Λάθος. Κατά τη διάρκεια μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης ενός σώματος όταν η κινητική ενέργεια του σώματος αυξάνεται, το σώμα κινείται προς τη θέση ισορροπίας, άρα μειώνεται και η απόστασή του από τη θέση ισορροπίας.

593. Λάθος. Ισχύει: K = L² / (2·I) . 

594. Σωστό.

595. Σωστό. Γιατί αυξάνοντας την συχνότητα f1 κατά 4 Ηz θα προκύψει και πάλι διαφορά συχνοτήτων ίση με 2 Hz , άρα ίδια η περίοδος του διακροτήματος.

596. Λάθος. Το μήκος κύματος του ήχου (λA) που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι λ= λ– υS·T . 

597. Λάθος. Ισχύει F = ΔΡ / Δt ⇒ F = Δm·υ / Δt ⇒ F = (ρ·ΔV)·υ / Δt ⇒ F = ρ·Π·υ ⇒ F = ρ·Α·υ² .

598. Λάθος. Το μήκος κύματος αυξάνεται.

599. Λάθος. Το πλάτος της ταλάντωσής του είναι Α0 / 4 .

600. Λάθος. Όταν μειώνεται το μέτρο της ταχύτητας του σώματος που ταλαντώνεται, κινείται προς ακραίες θέσεις ταλάντωσης, οπότε το μέτρο της δύναμης επαναφοράς που του ασκείται αυξάνεται.

Επιμέλεια Νεκτάριος Πρωτοπαπάς (τον οποίο ευχαριστούμε).

Ερωτήσεις 1 – 100

Απαντήσεις 1 – 100

Ερωτήσεις 101 – 200

Απαντήσεις 101 – 200

Ερωτήσεις 201 – 300

Απαντήσεις 201 – 300

Ερωτήσεις 301 – 400

Απαντήσεις 301 – 400

Ερωτήσεις 401 – 500

Απαντήσεις 401 – 500

Ερωτήσεις 501 – 600

Επιστρέψτε στη σελίδα Ασκήσεις στη φυσική της Γ΄ λυκείου

Επιστρέψτε στη σελίδα που φιλοξενεί

τα Δ θέματα της φυσικής προσανατολισμού της Β λυκείου.

Advertisements

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Απαντήσεις στις 501 – 600 θεωρητικές ερωτήσεις της Φυσικής Γ λυκείου

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s