Φυσική Τράπεζα θεμάτων Α λυκείου Θέμα 2ο 8032 Β1

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι bird_eye_close_up_5.jpg

__

Επιστρέψτε στη σελίδα

Φυσική Α λυκείου

__

Γερανός ασκεί σταθερή κατακόρυφη δύναμη μέτρου F σε ένα κιβώτιο βάρους w το οποίο αποκτά κατακόρυφη επιτάχυνση με φορά προς τα πάνω μέτρου g / 3 , όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Στο κιβώτιο σε ασκούνται μόνο δύο δυνάμεις, η δύναμη του βάρους και αυτή από το γερανό.

Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

Για τα μέτρα των δυο δυνάμεων ισχύει:

α. F = w / 3 , β. F = 4∙w / 3 , γ. F = 2∙w / 3

Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας

Λύση

Α.

σωστή είναι η απάντηση β

Β.

Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα: F δύναμη που ασκείται από τον γερανό στο κιβώτιο, w το βάρος του κιβωτίου ασκείται από την Γη στο κιβώτιο.

Στο παραπάνω σχήμα βλέπουμε την φορά της επιτάχυνσης που είναι η φορά κίνησης του σώματος.

2ος νόμος του Newton στο σώμα μάζας m στον κατακόρυφο άξονα y

ΣFy = m∙α ⇒ F – w = m∙α ⇒ F – w = m∙(g / 3) ⇒ F – w = 1/3∙m∙g ⇒

⇒ F – w = 1/3∙w ⇒ F = 1/3∙w + w ⇒ F = 4/3∙w

__

Επιστρέψτε στη σελίδα

Φυσική Α λυκείου

__