Φυσική Τράπεζα θεμάτων Α λυκείου Θέμα 2ο 7983 Β2

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι colorful_lizard_eye_close_up_2.jpg

__

Επιστρέψτε στη σελίδα

Φυσική Α λυκείου

__

Σφαίρα μικρών διαστάσεων βρίσκεται ακίνητη σε μικρό ύψος h πάνω από το έδαφος. Στο ύψος αυτό με επίπεδο αναφοράς για τη δυναμική ενέργεια το έδαφος, η σφαίρα έχει δυναμική ενέργεια ίση με 120J. Η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη, οπότε εκτελεί ελεύθερη πτώση με την επίδραση του αέρα να θεωρείται αμελητέα.

Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Όταν η σφαίρα βρεθεί σε απόσταση ίση με h / 3, από το σημείο εκκίνησης, τότε η δυναμική της ενέργεια U και η κινητική της ενέργεια K θα είναι αντίστοιχα:

α. U = 40 J, K = 80 J β. U = 80 J, K = 40 J γ. U = 90 J, K = 30 J

Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Λύση

Α.

σωστή είναι η απάντηση β

Β.

Το σώμα μάζας m βρίσκεται σε ύψος h (y = h) και έχει δυναμική ενέργεια 120J, στο ύψος y = h το σώμα δεν έχει κινητική ενέργεια, άρα η μηχανική ενέργεια του σώματος είναι 120J . Δηλαδή Εαρχ = Uαρχ = m∙g∙h

Το σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση, στο σώμα ασκείται μόνο το βάρος του που είναι διατηρητική ή συντηρητική δύναμη, άρα ισχύει η αρχή διατήρησης μηχανικής ενέργειας

Αρχή διατήρησης μηχανικής ενέργειας μεταξύ της αρχικής θέσης y = h και της τελικής θέσης y = h / 3

Εαρχ = Ετελ ⇒ Εαρχ = Κτελ + Uτελ ⇒ Εαρχ = Κτελ + m∙g∙y ⇒ m∙g∙h = Κτελ + m∙g∙(h / 3) ⇒

⇒ Κτελ = m∙g∙h – m∙g∙(h / 3) ⇒ Κτελ = 2/3∙(m∙g∙h) ⇒ Κτελ = 2/3∙(120) ⇒ Κτελ = 80J

Η μηχανική ενέργεια Ε

E = Κτελ + Uτελ ⇒ Uτελ = E – Κτελ ⇒ Uτελ = 120 – 80 ⇒ Uτελ = 40J

__

Επιστρέψτε στη σελίδα

Φυσική Α λυκείου

__